- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Visos paslaugos

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas Aprašymas
Pažymos dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) išdavimas Aprašymas
Augalų apsaugos priemonėmis purškiamų ar beicuota sėkla apsėtų plotų registravimas PPIS Aprašymas
Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas Aprašymas
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos priėmimas Aprašymas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas. Aprašymas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Gamtos ir ne gamtos reiškinių padarytos žalos nustatymas Aprašymas
Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas. Aprašymas
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas Aprašymas
Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas Aprašymas
Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas Aprašymas Užsakyti
Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas Aprašymas
Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas Aprašymas
Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimas Aprašymas
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones Aprašymas
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą Aprašymas
Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliuliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas Aprašymas
Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas Aprašymas
Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas Aprašymas
Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas Aprašymas
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas Aprašymas
Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas Aprašymas Užsakyti
Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo. Aprašymas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas Aprašymas
Prašymo dėl adreso suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo priėmimas. Aprašymas
Prašymo dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimo priėmimas Aprašymas
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre. Aprašymas Užsakyti
Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas. Aprašymas
Gimimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Aprašymas Užsakyti
Tėvystės pripažinimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Aprašymas Užsakyti
Santuokos registravimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Santuokos nutraukimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Įvaikinimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą Aprašymas Užsakyti
Vardo, pavardės keitimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas Aprašymas Užsakyti
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas Aprašymas Užsakyti
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą Aprašymas Užsakyti
Mokesčio lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto suteikimas Aprašymas Užsakyti
Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Aprašymas Užsakyti
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams. Aprašymas Užsakyti
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams. Aprašymas Užsakyti
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija. Aprašymas
Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas Aprašymas Užsakyti
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas. Aprašymas
Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąja vietą išdavimas Aprašymas
Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos juridiniams faktams patvirtinti išdavimas Aprašymas
Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas Aprašymas
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas Aprašymas Užsakyti
Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę, išdavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas Aprašymas
Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas Aprašymas
Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo laidoti išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas Aprašymas
Charakteristikos, patvirtinančios moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas. Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Kapavietės (kapo) identifikavimas Aprašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Aprašymas Užsakyti
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas Aprašymas
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Aprašymas Užsakyti
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas Aprašymas
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais Aprašymas
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas Aprašymas
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas Aprašymas Užsakyti
Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas Aprašymas Užsakyti
Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas Aprašymas
Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas Aprašymas Užsakyti
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas Aprašymas Užsakyti
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas Aprašymas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas Aprašymas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Aprašymas
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais Aprašymas Užsakyti