- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

ultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto. Pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja Savivaldybės specialistą, atsakingą už paveldosaugą. Per tą laiką specialistas, atsakingas už paveldosaugą, turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama Kultūros ministro nustatyta tvarka. Paslaugos administratorius, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir surašo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Kultūros paveldo objekto perdavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai atsako perdavėjas.

Kultūros paveldo objekto tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminama Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas perdavėjui, o kitas saugomas savivaldybės administracijoje (už paveldosaugą atsakingame padalinyje).

Pareiškėjas prašymus gali pateikti raštu tiesiogiai atvykęs į Šakių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės priimamajį (Bažnyčios g. 4, Šakiai, I a.), paštu, per pasiuntinį, elektroninėmis priemonėmis ar el. paštu [email protected]

Elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu) prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo trukmė:

30 Kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

1. Nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija. 2. Objekto patalpų plano kopija. 3. Žemės sklypo (pastato) plano kopija. 4. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo). 5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sutarties ir (ar) apsaugos reglamento, sudaryto su Kultūros paveldo departamento teritoriniu padaliniu (jei tokia apsaugos sutartis ir (ar) apsaugos reglamentas yra sudaryta), kopija.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Pareiškėjas prašymus gali pateikti raštu tiesiogiai atvykęs į Šakių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės priimamąjį (Bažnyčios g. 4, Šakiai, I a.), paštu, arba per pasiuntinį. Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Prašymas pateikiamas el. paštu už paslaugą atsakingam asmeniui.

2. Specialistas atsakingas už paveldosaugą turi patikrinti, ar kultūros paveldo objekto būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę.

3. Kultūros paveldo objekto tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminama Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktu, pateikiamas atsakymas objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]