- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos.

Leidimą prekybai ir (ar) paslaugų teikimui renginio metu išduoda seniūnas ar jo įgaliotas asmuo. Leidimas išduodamas atsižvelgiant į renginio organizatoriaus prašyme nurodytą renginio teritorijoje numatomą prekybos ar paslaugų teikimo vietų skaičių renginio metu bei atsižvelgiant į seniūno įsakyme papildomai nustatytą prekybos ir paslaugų teikimo vietų skaičių organizuojamo renginio prieigose. Leidimas galio Šakių rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijoje.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu paštu.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 darbo dienų Mažiausias rinkliavos dydis vienai dienai - 2 EUR. Kaina nustatoma atsižvelgiant į pateiktą kainininką, kuris nustatytas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu T-89: https://www.sakiai.lt/teises-aktas/15268

Reikalingi dokumentai

1. Kartu su prašymu gauti leidimą prekiauti asmuo, atsižvelgiant į prekių rūšį, pateikia:

1.1. įmonės pažymėjimo, verslo liudijimo ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti veiklą, kopiją;

1.2. kiosko, paviljono ar lauko kavinės savininko pasirašytą prekybos vietos įrengimo schemą - kai norima prekiauti iš kiosko, paviljone ar lauko kavinėje;

1.3. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją – kai prekiaujant teisės aktų nustatyta tvarka toks pažymėjimas yra privalomas;

1.4. transporto priemonės valstybinės registracijos ir techninės apžiūros dokumentų kopijas – kai norima prekiauti iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų;

1.5. įsigijimo dokumentų kopijas – kai prekiaujama eglutėmis ar jų šakomis, malkomis; 1.6. vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimą - kai leidimą gauti pageidauja nepilnametis nuo 16 iki 18 metų amžiaus; 1.7. įgaliojimą - kai prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo; 1.8. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. 2. Kartu su prašymu gauti leidimą teikti paslaugas, atsižvelgiant į paslaugų rūšį, asmuo pateikia:

2.1. įmonės pažymėjimo, verslo liudijimo ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti veiklą, kopiją;

2.2. kiosko ar paviljono savininko pasirašytą prekybos vietos įrengimo schemą - kai norima paslaugą teikti iš kiosko ar paviljone;

2.3. sutartinius santykius įteisinantį dokumento kopiją – kai kioske ar paviljone veiklą numato vykdyti ne kiosko ar paviljono savininkas;

2.4. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją – kai teikiant paslaugą teisės aktų nustatyta tvarka toks pažymėjimas yra privalomas;

2.5. kai teikiamos nuomos, nesudėtingų atrakcionų, laisvalaikio pramogų ir kt. mobiliosios paslaugos, vykdoma kita veikla, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos – laisvos formos aprašymą ir patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad įrenginiai (ar priemonės) atitinka gamintojo naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus bei patvirtinimą, kad asmuo yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugos vartotojų gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus;

2.6. gyvūną identifikuojančio dokumento kopiją – kai teikiama jodinėjimo, pasivažinėjimo kinkomuoju transportu paslauga; 3. Vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimą – kai leidimą gauti pageidauja nepilnametis nuo 16 iki 18 metų amžiaus; 4. Įgaliojimą – kai prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo; 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos. Teikiant prašymą elektroniniu būdu oficialiu seniūnijos elektroninio pašto adresu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiamos prašymo ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos, fotografuotos ir pan.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą kartu su šiame aprašyme nurodytais papildomais dokumentais. Prašymas teikiamas vienu iš paslaugos teikimo aprašymo pradžioje nurodytų būdų.

2. Paslaugos vykdytojas, teisės aktuose nustatyta tvarka, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas arba pageidaujamas dokumentas išduodamas ar atsisakymas išduoti pageidaujamą dokumentą pateikiamas prašyme nurodytu būdu ‒ atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per E. pristatymas informacinę sistemą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]