- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Licencijas asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracija. Licenciją išduodanti institucija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia asmens pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi jo technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama neribotam laikui. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Prašymas licencijos išdavimui ir kiti reikalingi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Tomis pačiomis priemonėmis pateikiama ir licencija.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

4. Asmens – įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.

5. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

6. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas.

7. Šilumos perdavimo tinklo įrenginių nuosavybės teisę ar teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai.

8. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė trumpiau negu 2 metus,– pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.

9. Prie prašymo asmuo turi pridėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (nuo 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos) išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti.

10. Licencijos turėtojas, norintis gauti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos sustabdymo galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, pakeisti licencijoje įrašytus duomenis (papildyti ar patikslinti dėl įmonės pertvarkymo ar reorganizavimo, jei keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai), pateikia atitinkamą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]