- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama interesantui norinčiam patikrinti parengtą techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas teisės aktų nustatyta tvarka išduoda šiuos statybą leidžiančius leidimus:

1. Leidimą statyti naują statinį;

2. Leidimą rekonstruoti statinį;

3. Leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą;

4. Leidimą atlikti statinio kapitalinį remontą;

5. Leidimą atlikti statinio paprastąjį remontą;

6. Leidimą pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį;

7. Leidimą nugriauti statinį;

8. Leidimą tęsti sustabdytą statybą, išskyrus atvejus, kai statyba tęsiama pašalinus savavališkos statybos padarinius.

Jei po statybą leidžiančio dokumento išdavimo paaiškėja, kad statybą leidžiančiame dokumente yra skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitų techninių klaidų, viešojo administravimo subjekto, išdavusio statybą leidžiantį dokumentą, įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs statytojo motyvuotą prašymą (raštu arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“) ar savo iniciatyva, pasinaudodamas IS „Infostatyba“, parengia naują (ištaiso klaidas) statybą leidžiančio dokumento versiją ir, esant reikalui, išsiunčia subjektams, tikrinusiems statinio projektą, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, prašymus pritarti šių klaidų ištaisymui. Gavę prašymus, šių subjektų įgalioti asmenys per 5 darbo dienas per IS „Infostatyba“ paskelbia, kad šių klaidų ištaisymui pritaria / nepritaria; jei per šį terminą nepaskelbiama apie pritarimą/nepritarimą, laikoma, kad klaidų ištaisymui pritarta.

Pakeitus esminius statinio (statinio projekte suprojektuotų statinių, kuriuos norint statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti privalomas statybą leidžiantis dokumentas) projekto sprendinius ir norint tęsti statybą, privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą šio Reglamento nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, kitų teisės aktų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

1. laikančiosios konstrukcijos keičiamos į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas;

2. dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių) keičiama inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis;

3. iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);

4. iki 1 m didinami statinio išorės matmenys;

5. mažinami statinio išorės matmenys.

Savivaldybės administracija arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija statybą leidžiantį dokumentą IS „Infostatyba“ pažymi negaliojančiu šiais atvejais:

1. reglamento nustatyta tvarka išdavus naują statybą leidžiantį dokumentą, kai keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai;

2. pakeitus žemės sklypo matmenis jį padalijus į atskirus žemės sklypus, sujungus žemės sklypus, atlikus žemės sklypų perdalijimą (amalgamaciją), jei dėl to pažeidžiami leidžiami žemės sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai;

3. statytojo prašymu;

4. įsiteisėjus teismo sprendimui, pripažįstančiam statybą leidžiantį dokumentą negaliojančiu;

5. jeigu po leidimo tęsti sustabdytą statybą statinio statyba pakartotinai sustabdyta (taikoma leidimams tęsti sustabdytą statybą);

6. užbaigus statinio statybą;

7. paskelbus naują statybą leidžiančio dokumento versiją nustatyta tvarka.

Prašymas ir reikiami dokumentai statybas leidžiančiam leidimui išduoti, papildyti, patikslinti ar panaikinti gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu arba prisijungus prie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“.

Apie priimtą sprendimą paslaugos gavėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu, o leidimo išrašas (jam pageidaujant) įteikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu.

Laikoma, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas ir galiojantis, jeigu jo duomenys įregistruoti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Paslaugos teikimo trukmė:

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 Kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Žemės sklypo planas;

4. Žemės sklypo bendraturčių raštiški notaro patvirtinti sutikimai;

5. Žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartys (jei tokios yra);

6. Žemės sklypo suformavimo dokumentai, Savivaldybės sprendimas su grafiniu priedu ir sklypo savininko (nuomininke) žemės naudojimo teisės apribojimais, Apskrities viršininko administracijos įsakymas (tais atvejais, kai teritorijoje nėra galiojančio detaliojo plano);

7. Kadastriniai (inventoriniai) planai ir schemos;

8. Anksčiau suderinti projektai ir leidimai statybai (jei sklype jau yra (vykdomos statybos);

9. Statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimai, kai rekonstruojami ar kapitaliai remontuojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai;

10. Daugiabučio namo patalpą savininkų viešojo pritarimo protokolas, kai keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis;

11. Projektiniai pasiūlymai (jei jie buvo rengti);

12. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (Įstatymo numatytais atvejais);

13. Banko-skolintojo sutikimas numatomai darbų programai;

14. Sodų bendrijos sutikimas ;

15. Garažų bendrijos sutikimas;

16. Įmonės registracijos pažymėjimas;

17. Įgaliojimas pateikti prašymą;

18. Leidimas naudoti vandens telkinį;

19. Statybos pagrindimas (statiniams, statomiems visuomenės, t. y. valstybės ir savivaldybės, lėšomis);

20. Projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengti) raštu suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, o Statybos įstatymo 37 straipsnyje nenustatytais atvejais pateikti Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai raštu.

Pastabos

Už leidimo statyti naują ypatingą statinį (statinius) išdavimą

Paslaugos suteikimo kaina: 165 EUR

Už leidimo statyti naują neypatingą statinį (statinius) išdavimą

Paslaugos suteikimo kaina: 93 EUR

Už leidimo rekonstruoti ypatingą statinį (statinius) išdavimą

Paslaugos suteikimo kaina: 165 EUR

Už leidimo rekonstruoti neypatingą statinį (statinius) išdavimą

Paslaugos suteikimo kaina: 93 EUR

Už leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą

Paslaugos suteikimo kaina: 52 EUR

Už leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą

Paslaugos suteikimo kaina: 52 EUR

Už leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą

Paslaugos suteikimo kaina: 52 EUR

Už leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį

Paslaugos suteikimo kaina: 52 EUR

Už leidimas nugriauti statinį išdavimą

Paslaugos suteikimo kaina: 52 EUR

Leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimas

Paslaugos suteikimo kaina: 52 EUR


Banko duomenys:

Banko pavadinimas: Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Banko pavadinimas: AB Citadele bankas

Sąskaitos numeris: LT787290000000130151

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)

Sąskaitos numeris: LT744010051001324763

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Sąskaitos numeris: LT057044060007887175

Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas

Sąskaitos numeris: LT327180000000141038

Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas

Sąskaitos numeris: LT427230000000120025

Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Sąskaitos numeris: LT747400000008723870


Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Prašymo pateikimas.

2. Informacijos patikrinimas.

3. Prašymo nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas.

4. Duomenų suvedimas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

5. Paslaugos gavėjo informavimas apie sprendimo priėmimą.


Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Teikiant prašymą elektronine forma per IS Infostatyba sistemą pats statytojas ar jo įgaliotas asmuo per sistemą www.planuojustatyti.lt pateikia elektroninį prašymą pildant sistemoje nustatytą formą ir pridedant e-parašais pasirašytus skenuotus dokumentus, išdėstant juos sistemos nustatytuose laukuose.

1. Prašymo pateikimas www.planuojustau.lt.

2. Prašymo nagrinėjimas.

3. Informacijos patikrinimas.

4. Duomenų suvedimas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba. 5. Paslaugos gavėjo informavimas apie suteiktą paslaugą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]