- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.

Valdų duomenys atnaujinami:

1. kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;

2. valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;

3. valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

1. Registro duomenų teikėjo prašymu;

2. įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;

3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;

4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai.

Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrių ar seniūniją.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

• asmens tapatybės dokumentai;

• įgaliojimai;

• žemės nuosavybės dokumentai;

• valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;

• žemės nuomos, panaudos sutartys;

• valdos partnerių jungtinės veiklos sutartys, jei valda kuriama jungtinės partnerystės pagrindu;

• susitarimas dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties nutraukimo;

• sutikimas dėl partnerio išregistravimo;

• išsilavinimą žemės ūkio srityje patvirtinantys dokumentai;

• ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatai;

• sutartys dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo;

• mirties faktą liudijanti medicininė pažyma.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos žingsniai:

1. pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo, turintis notariškai patvirtintą įgaliojimą atvyksta į Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrių arba seniūniją;

2. pareiškia norą įregistruoti valdą, atnaujinti duomenis, perimti, paveldėti valdą, ar išregistruoti valdą

3. specialistas patikrina visus papildomus dokumentus;

4. atsakingas specialistas suveda duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro administravimo portalą (VURAP), įkelia į portalą skenuotus dokumentus, sutikrina duomenis;

5. pareiškėjas patikrina išspausdintame prašyme registruoti žemės ūkio valdą/atnaujinti registracijos duomenis, pateiktus duomenis ir jei visi duomenys teisingi, parašu patvirtina valdos duomenų teisingumą;

6. specialistas parašu patvirtina prašymo priėmimą;

7. specialistas VURAP patvirtina prašymo pateikimą.

8. duomenų teikėjo pageidavimu jam išduodamas dokumentas, kuriame pateikiami duomenys, įvesti į registro duomenų bazę registruojant valdą arba atnaujinant jos duomenis, pranešimas apie valdos įregistravimą arba duomenų atnaujinimą.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Pareiškėjas per internetinę bankininkystę prisijungęs prie Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos VIISP, teikia prašymą įregistruoti, išregistruoti žemės ūkio valdą, pakeisti duomenis valdoje.

2. Suveda naujus duomenis ar panaikina buvusius.

3. Prikabina skenuotus dokumentus.

4. Pareiškėjas parašu patvirtina pateiktus duomenis.

5. Specialistas prisijungęs prie VIISP patikrina suvestus duomenis, pateiktus dokumentus.

6. Sistemoje patvirtina valdos duomenų atnaujinimą, valdos įregistravimą.

7. Pareiškėjas atvyksta į Žemės ūkio ir kaimo reiklaų skyrių seniūnijose arba savivaldybėje pasirašyti.

8. Žemės ūkio valdos valdytojas ar ūkininkas gali peržiūrėti savo įregistruotos žemės ūkio valdos duomenis.

9. Valdos duomenų išrašus pareiškėjas gali pats atsispausdinti iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]