- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Deklaruojama gyvenamoji vieta, taisomi, keičiami neteisingi asmens deklaravimo duomenys arba panaikinami deklaravusių, bet gyvenamąją vietą pakeitusių (išvykusių) ir tuo adresu nebegyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys.

Nustatytos formos deklaracija teikiama tiesiogiai asmeniui atvykus savivaldybės administracijos seniūniją.

Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybių fiziškai atvykti į seniūniją, užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos deklaraciją arba laisvos formos deklaraciją seniūnijai gali pateikti paštu, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis. Seniūnijai kartu su deklaracija turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, išskyrus atvejus, kai deklaracija pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba siunčiama per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą, ir jeigu reikia – kiti dokumentai ar jų kopijos.

Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis teikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos seniūniją arba per įgaliotą asmenį.

Pranešimas apie priimtą sprendimą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo įteikiamas asmeniui atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas paštu.

Gyvenamąją vietą deklaruoja:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

3. užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

4. asmenys, kurie įstatymo nustatytais atvejais buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpiui ar buvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam terminui pasibaigus;

5. nepilnamečių vaikų tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas;

6. nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;

7. nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;

8. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

Deklaravimo duomenys taisomi ar keičiami, jeigu:

1. gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo seniūnijai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis;

2. gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;

3. gyvenamosiose vietovėse pastatų numeriai ir (ar) patalpų numeriai yra suteikti pirmą kartą, pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui;

4. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo;

5. gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.

Deklaravimo duomenys naikinami, jeigu:

1. gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) seniūnijai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis;

2. panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;

3. atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

4. pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;

5. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo;

6. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;

7. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo.

Asmens deklaravimo duomenys nustoja galioti asmeniui mirus.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

Asmuo deklaravimo įstaigai pateikia:

1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją;

2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai;

3. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

4. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

5. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės;

6. gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą – kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta. Vienas iš dokumentų, nurodytų 3–5 punktuose, – kai deklaruojama nepilnamečio užsienio piliečio ar asmens be pilietybės gyvenamoji vieta. Jei deklaruojamas nepilnamečio išvykimas į užsienį, nepilnametis privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas ar tapatybės kortelė;

7. globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;

8. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į patalpą ar pastatą, kuriame asmuo gyvena (toliau – būstas arba gyvenamoji patalpa);

9. atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos bendraturčiai), kai savininkas, jo atstovas ar bendraturtis neatvyksta į deklaravimo įstaigą;

10. vietoje 9 punkte nurodyto sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;

11. deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus. Deklaravimo įstaiga negali reikalauti pateikti kitus dokumentus, kurių duomenis gali pati pasitikrinti valstybės registruose.

Pastabos

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Asmuo pildo ir asmeniškai pateikia deklaravimo įstaigai nustatytos formos deklaraciją. Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys

2. Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją.

3. Deklaraciją nepilnamečio vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų).

4. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priimdamas asmens užpildytą deklaraciją ir kitus dokumentus, privalo įsitikinti, ar pateikta informacija yra teisinga.

5. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, atlikęs patikrinimą, duomenų teisingumą patvirtina savo parašu.

6. Deklaravimo įstaigos darbuotojas deklaraciją užregistruoja Gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, registre.

7. Deklaravimo įstaigos darbuotojas tą pačią darbo dieną nurodytus deklaravimo duomenis įrašo į Gyventojų registrą. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną įrašyti deklaravimo duomenis į Gyventojų registrą, tai privaloma atlikti nedelsiant, kai tik atsiras minėtos sąlygos.

Elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslaugos inicijavima s

Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus ir pateikia deklaraciją.

Paslaugos rezultato suteikimas

Visi paslaugos teikimo procesai vykdomi tik elektroninėje erdvėje. Seniūnijų darbuotojai elektroninio deklaravimo procese nedalyvauja.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]