- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga skirta norintiems gauti licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.

Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

A atvejis. Išdavimas. Licencijos versti mažmeninę prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

B atvejis. Dublikato išdavimas. Įmonės paraiškoje turi nurodyti priežastį, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą.

C atvejis. Papildymas. Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais papildomos, jeigu įmonė pateikia prašymą papildyti licenciją naujais duomenimis.

D atvejis. Patikslinimas. Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinamos, jeigu:

1) įmonė pateikia prašymą pakeisti licencijos joje įrašytas prekybos su tabako gaminiais susijusiais gaminiais vietas ir (ar) sandėlius;

2) pasikeičia licencijoje nurodyti įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas); jeigu nesikeičia kiti identifikuojantys duomenys;

3) pasikeičia licencijoje įrašytos prekybos su tabako gaminiais susijusiais gaminiais vietos pavadinimas ar adresas;

4) pasikeičia licencijoje įrašyto sandėlio, kuriame laikomi su tabako gaminiais susiję gaminiai, adresas.

E atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nustatytais atvejais.

F atvejis. Galiojimo panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Paslaugos teikimo žingsniai:

1. Paslaugos gavėjas pateikia pranešimą raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected].

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą ir priima sprendimą arba išduoti licenciją, arba atmeta pranešimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: tiesiogiai savivaldybėje, paštu, elektroninėmis priemonėmis.

Laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną nuo paslaugos gavėjo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai paslaugos gavėjo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Paslaugos teikėjas licenciją įregistruoja licencijų registravimo žurnale ir elektroninėmis priemonėmis išsiunčia paslaugos gavėjui patvirtinimą, kad per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija. Paslaugos teikėjas patikrina, ar paslaugos gavėjas atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu paslaugos gavėjas pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir (ar) 10 punktuose reikalavimų.

Paslaugos teikimo trukmė:

Licencijos išdavimas: ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį pateikiami papildomi ar patikslinti dokumentai).

Licencijos papildymas (patikslinimas): ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti (patikslinti), gavimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti (patikslinti), gavimo raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos turėtojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) pranešama apie tai licencijos turėtojui ir nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Licencijos turėtojas turi ištaisyti trūkumus per nustatytą terminą ir pateikti patikslintus ir (ar) papildomus dokumentus. Šiuo atveju sprendimo dėl licencijų papildymo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Licencijos galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas: ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Reikalingi dokumentai

Raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi licencijai išduoti:

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimo atveju:

1.1. Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, kuriame nurodomi šie duomenys: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi); juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data); mažmeninės prekybos vieta, kurioje su tabako gaminiais susiję gaminiai bus parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti su tabako gaminiais susijusiais gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris; mažmeninės prekybos vietos adresas, išskyrus atvejus, kai prekiauti su tabako gaminiais susijusiais gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti su tabako gaminiais susijusiais gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės, vietoj mažmeninės prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai; sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi su tabako gaminiais susiję gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais, kai mažmeninės prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi su tabako gaminiais susiję gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti su tabako gaminiais susijusiais gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse arba iš automobilinės parduotuvės); Pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi atitikti kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir turi būti įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus. Jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, pranešimas pateikiamas, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi, pateikiant nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą.

1.2. Įgaliojimas, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo;

1.3. Dokumentas, patvirtinantis įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

1.4. Dokumentas, patvirtinantis pastato, kurio patalpose bus vykdoma mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, įregistravimo faktą nekilnojamojo turto registre.

1.5. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas gali būti pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais dublikato išdavimo atveju:

2.1. Paraiška išduoti licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais dublikatą, kurioje nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos numeris ir išdavimo data; priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais papildymo atveju:

3.1. Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, kuriame nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos numeris ir išdavimo data; duomenys, kuriais prašoma papildyti licenciją;

3.2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais papildymo atveju:

4.1. Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, kuriame nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos numeris ir išdavimo data; priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;

4.2. Dokumentai, patvirtinantys papildomus duomenis.

5. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimo atveju:

5.1. Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo sustabdymą, kuriame nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos numeris ir išdavimo data; prekybos vieta, jos adresas ir pavadinimas, jeigu turi pavadinimą; priežastis, dėl kurios prašoma panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

5.2. Dokumentai, patvirtinantys nustatytų pažeidimų pašalinimą.

6. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo panaikinimo atveju:

6.1. Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimą, kuriame nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos numeris ir išdavimo data.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi licencijai išduoti. Pranešimo pildymas → Pateikimas tiesiogiai → Dokumentų tikrinimas bei kreipimasis į išorines institucijas dėl informacijos pateikimo ar nėra aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija → Paraiškos tikslinimas/apmokėjimas → Sprendimo priėmimas → Licencijos išdavimas/neišdavimas → Atsakymo pateikimas.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę pranešimo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą ir priima sprendimą arba išduoti licenciją, arba atmeta pranešimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas pranešime nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną nuo paslaugos gavėjo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai paslaugos gavėjo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Paslaugos teikėjas licenciją įregistruoja licencijų registravimo žurnale ir elektroninėmis priemonėmis išsiunčia paslaugos gavėjui patvirtinimą, kad per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija. Paslaugos teikėjas patikrina, ar paslaugos gavėjas atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu paslaugos gavėjas pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir (ar) 10 punktuose reikalavimų. Pranešimo pildymas internetu → Pateikimas el. priemonėmis → Dokumentų tikrinimas bei kreipimasis į išorines institucijas dėl informacijos pateikimo ar nėra aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija → Paraiškos tikslinimas/apmokėjimas → Sprendimo priėmimas →Licencijos išdavimas/neišdavimas→ Atsakymo pateikimas

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Paslauga apmokama vietoje: Ne

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 52384

Banko duomenys:

Banko pavadinimas: Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Banko pavadinimas: AB Citadele bankas

Sąskaitos numeris: LT787290000000130151

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)

Sąskaitos numeris: LT744010051001324763

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Sąskaitos numeris: LT057044060007887175

Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas

Sąskaitos numeris: LT327180000000141038

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

Sąskaitos numeris: LT122140030002680220

Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas

Sąskaitos numeris: LT427230000000120025

Paslaugos kaina:

Licencijos išdavimas 190 Eur

Licencijos papildymas (patikslinimas) 112 Eur

Licencijos galiojimo sustabdymas 112 Eur

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]