- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Kita

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas Aprašymas Užsakyti
Prašymo dėl adreso suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo priėmimas. Aprašymas
Prašymo dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimo priėmimas Aprašymas
Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas. Aprašymas
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Įvaikinimo įregistravimas Aprašymas Užsakyti
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas Aprašymas Užsakyti
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas Aprašymas Užsakyti
Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas Aprašymas
Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Aprašymas Užsakyti
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams. Aprašymas Užsakyti
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams. Aprašymas Užsakyti
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija. Aprašymas
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas Aprašymas
Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas Aprašymas
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę, išdavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas Aprašymas
Kapavietės (kapo) identifikavimas Aprašymas
Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas Aprašymas
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas Aprašymas
Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Kapavietės (kapo) identifikavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais Aprašymas
Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas Aprašymas
Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas Aprašymas Užsakyti
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas Aprašymas Užsakyti