- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija vykdoma Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijose. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo. Išvykstantiems iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui papildomas dokumentas neįteikiamas.

Gyventojai nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą:

1. Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir kartu su jais išvykę šeimos nariai, visą jų darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;

2. asmenys, atliekantys tikrąją karo tarnybą;

3. asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;

4. nuolatinės studijų formos studentai mokymosi Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu;

5. asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose;

6. jūrininkai, dirbantys plaukiojančiuose jūrų laivuose. Nustatytos formos deklaracija gali būti teikiama tiesiogiai asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją, elektroniniu būdu arba paštu. Deklaraciją deklaravimo įstaigai asmeniškai pateikia:

I. asmuo, deklaruojantis savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos;

II. nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta (įtėvių susitarimu arba teismo), ar globėjas (rūpintojas), ar kitas teisėtas atstovas;

III. nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;

IV. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais. Nepilnamečių išvykimą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai ar kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, savo gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja patys.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 darbo diena

Reikalingi dokumentai

Asmuo, pageidaujantis deklaruoti išvykimą, pateikia:

Asmens prašymas deklaruoti išvykimą, išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė);

Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių asmenų išvykimas iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai, ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti nuorašai (kopijos), ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – kai asmens išvykimą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;

Jei į užsienio šalį išvykstantis asmuo turi nepilnamečių vaikų ir jie kartu su tėvais (globėjais) ar vienu iš jų neišvyksta iš Lietuvos Respublikos, tuomet asmuo privalo nurodyti su kuo palieka savo nepilnamečius vaikus (globotinius).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos į valstybę, į kurią išvyksta, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo. Nepilnamečių išvykimą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai ar kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, savo gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja patys. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gali deklaruoti išvykimą į užsienio valstybę, atvykę į atitinkamą savivaldybės administracijos seniūniją, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Norint deklaruoti gyvenamąją vietą internetu, reikia turėti internetinę bankininkystę, elektroninį parašą arba naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelę. Jei tenkinate vieną iš šių sąlygų, paieškoje susiraskite tinklalapį: www.epaslaugos.lt, prisijunkite ir toliau sekite nuorodomis > gyventojams > Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas (spauskite - užsakyti). Jeigu kartu išvyksta nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai), tuomet pildant išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją elektroniniu būdu, kartu suvedami į deklaracijos formą ir nepilnamečių vaikų asmeniniai duomenys. Deklaravimo įstaigų darbuotojai elektroninio deklaravimo procese nedalyvauja. Deklaravimo duomenys, atlikus numatytas tikrinimo procedūras, į Gyventojų registrą įrašomi tiesiogiai.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]