- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Administracinė paslauga
   Kodas: PAS2878
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija vykdoma Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijose. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo. Išvykstantiems iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui papildomas dokumentas neįteikiamas.

Gyventojai nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą:

1. Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir kartu su jais išvykę šeimos nariai, visą jų darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;

2. asmenys, atliekantys tikrąją karo tarnybą;

3. asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;

4. nuolatinės studijų formos studentai mokymosi Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu;

5. asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose;

6. jūrininkai, dirbantys plaukiojančiuose jūrų laivuose. Nustatytos formos deklaracija gali būti teikiama tiesiogiai asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją, elektroniniu būdu arba paštu. Deklaraciją deklaravimo įstaigai asmeniškai pateikia:

I. asmuo, deklaruojantis savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos;

II. nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta (įtėvių susitarimu arba teismo), ar globėjas (rūpintojas), ar kitas teisėtas atstovas;

III. nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;

IV. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais. Nepilnamečių išvykimą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai ar kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, savo gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja patys.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 darbo diena

Reikalingi dokumentai

Asmuo, pageidaujantis deklaruoti išvykimą, pateikia:

1.1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją (pildoma vietoje);

1.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą arba tapatybės kortelę, ES piliečiai – užsienio pasą arba tapatybės kortelę ir iš Migracijos skyriaus gautą pažymą apie teisę gyventi LR, ne ES piliečiai - leidimą gyventi LR):

1.3. vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kai deklaruojamas nepilnamečių vaikų išvykimas (ir vaiko gimimo liudijimą, ir pasą arba tapatybės kortelę). Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priimdamas iš asmens išvykimo ar atvykimo deklaraciją, informuoja asmenį, kad nepilnamečių vaikų turintis asmuo privalo pateikti kartu su juo išvykstančių ar atvykstančių vaikų deklaracijas. Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, deklaracijos laukelyje „Pastabos“ nurodo asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, gimimo metus, giminystės ryšį, adresą.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos į valstybę, į kurią išvyksta, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo. Nepilnamečių išvykimą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai ar kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, savo gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja patys. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gali deklaruoti išvykimą į užsienio valstybę, atvykę į atitinkamą savivaldybės administracijos seniūniją, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Asmuo elektroniniu būdu užsako paslaugą portale www.epaslaugos.lt. Išvykimas deklaruojamas tik asmeniškai. Svarbu nepamiršti nepilnamečių vaikų, jei jie išvyksta kartu su tėvais. Tėvų gyvenamosios vietos deklaravimas savaime nekeičia vaikų gyvenamosios vietos, todėl tėvai deklaracijas turi pateikti ir už juos.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]