- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas: PASA00021
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga apima leidimų ar sprendimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ne miško paskirties žemėje išdavimą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.

Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ar vadovaujantis galiojančiu savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo ir sumokėjus savivaldybės vykdomosios institucijos pagal aplinkos ministro tvirtinamus Želdinių atkuriamosios vertės įkainius apskaičiuotą želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją.

Privačios žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės valdytojas, ketinantis kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia prašymą dėl leidimo išdavimo.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui ar sprendimui gauti, pateikimo dienos

Reikalingi dokumentai

1. Nustatytos formos prašymas leisti kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius;

2. žemės sklypo plano kopija;

3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teisę įregistruotą žemės sklypą kopija;

4. įgaliojimo kopija, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;

5. numatomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžių schema (schema gali būti parengta žemėlapio pagrindu arba nubraižyta laisva forma, pažymint želdinių augimo vietą, rūšis, skaičių, skersmenį);

6. bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo, patvirtinančio, kad šiam prašymui pritarta paprasta balsų dauguma (50 proc. plius 1 balsas), kopija arba išrašas (jei taikoma);

7. prašomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti ar intensyviai genėti saugotinų medžių ar krūmų nuotrauka;

8. želdinių būklės ekspertizės išvada (jeigu atliekama).

Pastabos

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, per e. pristatymas informacinę sistemą.

Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu - atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, el. paštu arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

1. paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą su reikalingais dokumentais;

3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą – patenkinti prašymą arba motyvuotai atsisako išduoti leidimą ar sprendimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, el. paštu arba per e.pristatymas informacinę sistemą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]