- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Teisę į valstybės iš dalies kompensavimą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

4) kreipiantis dėl teisės į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją asmuo ar šeima turi būti išsinuomoję pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą išperkamosios būsto nuomos sutartį, fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį būstą, esantį Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

1) buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka

36 metai, ar jų šeimos;

2) šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

3) neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

1) jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);

2) šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

1) 53 tūkst. Eur arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2) 87 tūkst. Eur arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ir daugiau asmenų šeimai;

3) 35 tūkst. Eur arba ekvivalentas kita valiuta – būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama ne ilgiau kaip 30 metų nuo išperkamosios būsto nuomos sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos.

Paskaičiuotas Kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimai per mėnesį:

Šeimos narių skaičius Bazinis kompensacijos dydis, Klrv Minimalus kompensacijos dydis, Eur už 10 kv. m) Maksimalus kompensacijos dydis, Eur už 14 kv. m

Asmeniui be šeimos 2 46,40 64,96

2-jų asmenų šeimai 1,4 64,96 90,94

3-jų asmenų šeimai 1,2 83,52 116,93

4-ių asmenų šeimai 1,1 102,08 142,91

5-ių asmenų šeimai 1,1 127,60 178,64

6-ių asmenų šeimai 1,1 153,12 214,37

7-ių asmenų šeimai 1,1 178,64 250,10

8-ių asmenų šeimai 1,1 204,16 285,82

9-ių asmenų šeimai 1,1 229,68 321,55

10-ies asmenų šeimai 1,1 255,20 357,28

Paslaugos teikimo trukmė: 30 Kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

Tiesiogiai asmeniškai arba per įgaliotą atstovą, atvykus į rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu būdu.

1. Patvirtintos formos prašymas.

2. Užpildytas Pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmens ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas 6 priedas, jei asmenys gauna tokių pajamų;

3. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (-ai) dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;

4. Vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai (asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas arba vaiko gimimo liudijimas), jei Lietuvos Respublikos gyventojų registrui šie duomenys nepateikti;

5. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;

6. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

7. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas, sutartis, pridedama, kai prašymą teikia pareiškėjo atstovas);

8. Rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, - projektuotojo išvada, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi arba nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams;

9. Likusio be tėvų globos asmens, kurio abu tėvai mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), statusą įrodantys dokumentai (įsiteisėjęs teismo sprendimas ar kiti dokumentai);

12. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, įrodantis, kad būsto nuomos sutartis įregistruota Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre (kreipiantis dėl teisės į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją).

13. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi), jeigu Prašymas teikiamas tiesiogiai raštu.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. sudaroma ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas išperkamosios būsto nuomos sutartis, kuri privalo būti įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (kreipiantis dėl teisės į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją);

2. asmens arba šeimos turto (įskaitant pajamas) deklaravimas;

3. prašymo pildymas;

4. Pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmens ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašo pildymas;

5. užpildyto prašymo pristatymas tiesiogiai asmeniškai ar per įgaliotą asmenį arba registruotu laišku;

6. prašymą teikiančio asmens tapatybės tikrinimas;

7. prašymo registravimas ir informacinio lapelio įteikimas;

8. prašymo užregistravimas SPIS;

9. prašymo nagrinėjimas;

10.1. SPIS pažymos patvirtinančios teisę į paramą būstui įsigyti suformavimas, arba

10.2. motyvuotas atsisakymas išduoti tokią pažymą.

11.1. sprendimo dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo priėmimas, arba

11.2. motyvuotas atsisakymas skirti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. sudaroma ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas išperkamosios būsto nuomos sutartis, kuri privalo būti įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (kreipiantis dėl teisės į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją);

2. asmens arba šeimos turto (įskaitant pajamas) deklaravimas;

3. prašymo pildymas;

4. prašymo nagrinėjimas;

5.1. SPIS pažymos patvirtinančios teisę į paramą būstui įsigyti suformavimas, arba

5.2. motyvuotas atsisakymas išduoti tokią pažymą.

6.1. sprendimo dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo priėmimas, arba

6.2. motyvuotas atsisakymas skirti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]