- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Ši paslauga apima šias licencijų rūšių verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešoje maitinimo įmonėse (restoranuose, kavinėse, baruose ir kt.) ir parduotuvėse išdavimą:

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

1-4 punktuose nurodytų licencijų dublikatų išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduodamos nurodytiems licencijų prašytojams; licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išduodamos nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat įmonėms, norinčioms prekiauti paviljonuose. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjui licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.

Paslaugos teikimo trukmė:

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu paraiška išduoti licenciją nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys ar pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos išduoti licenciją gavimo dienos.

Reikalingi dokumentai

Raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi licencijai išduoti:

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniai gėrimais išdavimo atveju:

1.1. Paraiška išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu būdu licencijos prašytojas norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas, laivo, orlaivio, traukinio pavadinimas ir registravimo numeris), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai; jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialiojoje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje;

1.2. Įgaliojimas, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo;

1.3. Dokumentas, patvirtinantis įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

1.4. Dokumentas, patvirtinantis pastato, kurio patalpose bus vykdoma mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą nekilnojamojo turto registre.

1.5. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatas;

1.6. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad paraišką pateikusiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas);

1.7. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija;

1.8. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija (jei alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama automobilyje – parduotuvėje). Jei transporto priemonė nepriklauso įmonei, pateikusiai paraišką gauti licenciją, nuosavybės teise, ji taip pat privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu;

1.9. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas gali būti pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniai gėrimais dublikato išdavimo atveju:

2.1. Paraiška išduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatą, kurioje nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data, priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniai gėrimais patikslinimo atveju:

3.1. Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurioje nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data, duomenys, kuriuos prašoma patikslinti licencijoje;

3.2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniai gėrimais papildymo atveju:

4.1. Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurioje nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data, duomenys, kuriais prašoma papildyti licenciją.

4.2. Dokumentai, patvirtinantys papildomus duomenis.

5. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniai gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimo atveju:

5.1. Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymą, kuriame nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data, priežastis, dėl kurios prašoma panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

5.2. Dokumentai, patvirtinantys nustatytų pažeidimų pašalinimą.

6. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimo atveju:

6.1. Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą, kuriame nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data, prekybos vieta, jos adresas ir pavadinimas, (jeigu turi pavadinimą). Siekdamas nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija, Paslaugos teikėjas:

1. Patikrina:

1.1. Ar visiškai ir teisingai užpildyta paraiška licencijai išduoti, ir ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar sumokėta valstybinė rinkliava už licencijos išdavimą;

1.2. SODROS duomenų bazėje ar įmonė neskolinga SODROS biudžetui;

1.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje, ar įmonė turi galiojantį maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, ar įmonei nėra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą;

1.4. Ar nėra gauta kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų dėl įmonei nustatytų licencijuojamos veiklos reikalavimų pažeidimų;

1.5. Valstybinės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimo faktą.

2. Kreipiasi į VMI, prašydamas pateikti informaciją ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI.

3. Siunčia paklausimą Informatikos ir ryšių departamentui prie VRM, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, siekiant gauti informaciją ar licencijos prašytojui ir (ar) jų vadovui yra įsiteisėję teismo nuosprendžiai, nutarimai ar sprendimai dėl nuobaudų skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą; falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar nebuvo nustatytas alkoholinių gėrimų laikymas, gabenimas ar pardavimas neturint licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

4. Siunčia paklausimą Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, ketina verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, siekiant gauti informaciją, ar pastato, kurio patalpose bus vykdoma mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, vieta nepažeidžia Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 str., 3 dalies 1 punkto reikalavimo nuostatos ir, ar pastato vieta nėra karinėse ar sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų atstumu, kuris yra mažesnis negu 40 metrų.

5. Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą išduoti licenciją.

6. Paslaugos teikėjas licenciją įregistruoja licencijų registravimo žurnale ir elektroninėmis priemonėmis išsiunčia paslaugos gavėjui patvirtinimą, kad per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus paraišką paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi licencijai išduoti. Paraiškos pildymas → Pateikimas tiesiogiai → Dokumentų tikrinimas bei kreipimasis į išorines institucijas dėl informacijos pateikimo ar nėra aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija → Paraiškos tikslinimas/apmokėjimas → Sprendimo priėmimas → Licencijos išdavimas/neišdavimas → Atsakymo pateikimas.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu), taip pat nurodo atvejį A.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjui licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paraiškos pildymas internetu → Pateikimas el. priemonėmis → Dokumentų tikrinimas bei kreipimasis į išorines institucijas dėl informacijos pateikimo ar nėra aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija → Paraiškos tikslinimas/apmokėjimas → Sprendimo priėmimas →Licencijos išdavimas/neišdavimas→ Atsakymo pateikimas

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu), taip pat nurodo atvejį A.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjui licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paraiškos pildymas internetu → Pateikimas el. priemonėmis → Dokumentų tikrinimas bei kreipimasis į išorines institucijas dėl informacijos pateikimo ar nėra aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija → Paraiškos tikslinimas/apmokėjimas → Sprendimo priėmimas →Licencijos išdavimas/neišdavimas→ Atsakymo pateikimas

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Paslauga apmokama vietoje: Ne

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 52384

Banko duomenys:

Banko pavadinimas: Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Banko pavadinimas: AB Citadele bankas

Sąskaitos numeris: LT787290000000130151

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)

Sąskaitos numeris: LT744010051001324763

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Sąskaitos numeris: LT057044060007887175

Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas

Sąskaitos numeris: LT327180000000141038

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

Sąskaitos numeris: LT122140030002680220

Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas

Sąskaitos numeris: LT427230000000120025

Kaina 490 Eur

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]