- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Savivaldybės viešoji vieta – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta, savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, pėsčiųjų takai, skverai, parkai, miškai, paplūdimiai bei jų prieigos, poilsio aikštelės, vandens telkiniai bei prieigos prie jų ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas žemės sklypas, kuriame vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų.

Prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu, paslaugų teikimu iš (nuo) laikinųjų įrenginių, kioskų, specializuotų automobilių, paviljonuose, gamyba, prekyba bei vartojimu nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų, neįruošiant atskirų prekybos vietų.

Atvejai:

1. Leidimo išdavimas;

2. Leidimo dublikato išdavimas;

3. Leidimo papildymas;

4. Leidimo patikslinimas;

5. Leidimo galiojimo sustabdymas;

6. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

7. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šakių rajono viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Vietinės rinkliavos dydį apskaičiuoja Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnija (toliau – Seniūnija), kurios teritorijoje vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos. Leidimas išduodamas tik sumokėjus rinkliavą. Viešosiose vietose prekiauti ar teikti paslaugas be leidimo draudžiama.

Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.

Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba jo įgalioti asmenys išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Šakių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Šakių rajono savivaldybės seniūnijos teritorijoje, kurios seniūnas išdavė leidimą.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu paštu.

Paslaugos teikimo trukmė:

20 Darbo dienų

leidimo išdavimas 2 EUR vienai dienai, tai mažiausia kaina. Kaina nustatoma atsižvelgiant į pateiktą kainininką, kuris nustatytas Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu https://www.sakiai.lt/teises-aktas/15268

Reikalingi dokumentai

Atvejai:

1. Kartu su prašymu gauti leidimą prekiauti asmuo, atsižvelgiant į prekių rūšį, pateikia: 1.1. įmonės pažymėjimo, verslo liudijimo ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti veiklą, kopiją;

1.2. kiosko, paviljono ar lauko kavinės savininko pasirašytą prekybos vietos įrengimo schemą - kai norima prekiauti iš kiosko, paviljone ar lauko kavinėje;

1.3. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją – kai prekiaujant teisės aktų nustatyta tvarka toks pažymėjimas yra privalomas;

1.4. transporto priemonės valstybinės registracijos ir techninės apžiūros dokumentų kopijas – kai norima prekiauti iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų;

1.5. įsigijimo dokumentų kopijas – kai prekiaujama eglutėmis ar jų šakomis, malkomis;

1.6. vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimą - kai leidimą gauti pageidauja nepilnametis nuo 16 iki 18 metų amžiaus;

1.7. įgaliojimą - kai prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo;

1.8. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

2. Kartu su prašymu gauti leidimą teikti paslaugas, atsižvelgiant į paslaugų rūšį, asmuo pateikia:

2.1. įmonės pažymėjimo, verslo liudijimo ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti veiklą, kopiją;

2.2. kiosko ar paviljono savininko pasirašytą prekybos vietos įrengimo schemą - kai norima paslaugą teikti iš kiosko ar paviljone;

2.3. sutartinius santykius įteisinantį dokumento kopiją – kai kioske ar paviljone veiklą numato vykdyti ne kiosko ar paviljono savininkas;

2.4. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją – kai teikiant paslaugą teisės aktų nustatyta tvarka toks pažymėjimas yra privalomas;

2.5. kai teikiamos nuomos, nesudėtingų atrakcionų, laisvalaikio pramogų ir kt. mobiliosios paslaugos, vykdoma kita veikla, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos – laisvos formos aprašymą ir patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad įrenginiai (ar priemonės) atitinka gamintojo naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus bei patvirtinimą, kad asmuo yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugos vartotojų gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus;

2.6. gyvūną identifikuojančio dokumento kopiją – kai teikiama jodinėjimo, pasivažinėjimo kinkomuoju transportu paslauga;

3. Vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimą – kai leidimą gauti pageidauja nepilnametis nuo 16 iki 18 metų amžiaus;

4. Įgaliojimą – kai prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo; 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

5. Kitiems atvejams:

5.1. Leidimo dublikato išdavimas; 3.2. Leidimo papildymas;

5.3. Leidimo patikslinimas;

5.4. Leidimo galiojimo sustabdymas;

5.5. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

5.6. Leidimo galiojimo panaikinimas, asmuo turi pateikti: •motyvuotą prašymą, kuriame būtina nurodyti išduoto leidimo išdavimo datą, Nr. •asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos. Teikiant prašymą elektroniniu būdu oficialiu seniūnijos elektroninio pašto adresu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiamos prašymo ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos, fotografuotos ir pan.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymą kartu su šiame aprašyme nurodytais papildomais dokumentais. Prašymas teikiamas vienu iš paslaugos teikimo aprašymo pradžioje nurodytų būdų.

2. Paslaugos vykdytojas, teisės aktuose nustatyta tvarka, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas arba pageidaujamas dokumentas išduodamas ar atsisakymas išduoti pageidaujamą dokumentą pateikiamas prašyme nurodytu būdu ‒ atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per E. pristatymas informacinę sistemą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]