- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė

Augalų apsaugos priemonėmis purškiamų ar beicuota sėkla apsėtų plotų registravimas PPIS Aprašymas
Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas Aprašymas
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos priėmimas Aprašymas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas. Aprašymas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Gamtos ir ne gamtos reiškinių padarytos žalos nustatymas Aprašymas
Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas. Aprašymas
Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas Aprašymas
Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas Aprašymas
Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas Aprašymas
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas Aprašymas
Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas Aprašymas
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas Aprašymas
Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas Aprašymas
Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliuliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas Aprašymas
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą Aprašymas
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones Aprašymas
Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimas Aprašymas
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) išdavimas Aprašymas
Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas Aprašymas Užsakyti