- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo (toliau – prašymas) pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t. y. jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra ne vyresnis kaip 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 36 metų;

2) nė vienas jaunos šeimos narys, būdamas visiškai veiksnus (išskyrus jaunos šeimos vaikus), ir jaunos šeimos vaikai (kaip jie apibrėžti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje) iki kreipimosi dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto. Tačiau, jeigu asmuo turi ar turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui yra ar buvo mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turėtas/turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, buvo/yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų), laikoma, kad jauna šeima atitinka šiame punkte nustatytą reikalavimą;

3) įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė (pirmąjį būstą galima įsigyti visame Šakių rajone);

4) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Subsidijos suteikiamos:

1) jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

2) jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

3) jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

4) jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis asmuo iki 36-erių.

Kai šeimoje, gavusioje finansinę paskatą, gimsta trečias arba daugiau vaikų, dėl papildomos subsidijos jie gali kreiptis iki 40 metų (įskaitytinai).

Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

Paslaugos teikimo trukmė:

10 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

Tiesiogiai raštu, atvykus į rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu būdu.

1. Patvirtintos formos prašymas.

2. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (-ai) dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;

3. vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai (asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas arba vaiko gimimo liudijimas), jei Lietuvos Respublikos gyventojų registrui šie duomenys nepateikti;

4. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;

5. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

6. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas, sutartis, pridedama, kai prašymą teikia pareiškėjo atstovas);

7. Institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvada apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi), išskyrus atvejus, kai nuosavybės teise turimas / turėtas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra / buvo fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;

8. Statybą leidžiantis dokumentas, nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti, jei šis dokumentas neįregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

9. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi), jeigu Prašymas teikiamas tiesiogiai raštu.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. būsto pirkimui arba sklypo statybai susiradimas;

2. šeimos turto deklaravimas;

3. prašymo pildymas;

4. užpildyto prašymo pristatymas tiesiogiai arba registruotu laišku;

5. prašymą teikiančio asmens tapatybės tikrinimas;

6. prašymo registravimas ir pranešimo, kad gautas prašymas, išdavimas;

7. prašymo užregistravimas SPIS;

8. prašymo nagrinėjimas;

9.1. SPIS pažymos formavimas, ar

9.2. atsisakymas suformuoti pažymą ir pareiškėjo šeimos įrašymas į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą, ar

9.3. prašymo atmetimas, nustačius, kad jauna šeima neturi teisės į finansinę paskatą.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. būsto pirkimui arba sklypo statybai susiradimas;

2. šeimos turto deklaravimas;

3. prašymo pildymas;

4. prašymo nagrinėjimas;

5.1. SPIS pažymos formavimas, ar

5.2. atsisakymas suformuoti pažymą ir pareiškėjo šeimos įrašymas į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą, ar

5.3. prašymo atmetimas, nustačius, kad jauna šeima neturi teisės į finansinę paskatą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]