Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas.

   Kodas: PAS37965
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, deklaruojantiems gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje

Pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai raštu pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;

Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai raštu pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

Asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos, deklaravimo įstaigai pateikia:

1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją;

2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai;

3. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

4. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

5. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės;

6. gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą – kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta. Vienas iš dokumentų, nurodytų 3–5 punktuose, – kai deklaruojama nepilnamečio užsienio piliečio ar asmens be pilietybės gyvenamoji vieta. Jei deklaruojamas nepilnamečio išvykimas į užsienį, nepilnametis privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas ar tapatybės kortelė;

7. globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;

8. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į patalpą ar pastatą, kuriame asmuo gyvena (toliau – būstas arba gyvenamoji patalpa);

9. atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos bendraturčiai), kai savininkas, jo atstovas ar bendraturtis neatvyksta į deklaravimo įstaigą;

10. vietoje 9 punkte nurodyto sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;

11. deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus. Deklaravimo įstaiga negali reikalauti pateikti kitus dokumentus, kurių duomenis gali pati pasitikrinti valstybės registruose.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo, pakeitęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykęs gyventi į Lietuvos Respubliką, pildo ir asmeniškai pateikia deklaravimo įstaigai nustatytos formos deklaraciją. Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys

2. Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją.

3. Deklaraciją nepilnamečio vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų).

4. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priimdamas asmens užpildytą deklaraciją ir kitus dokumentus, privalo įsitikinti, ar pateikta informacija yra teisinga.

5. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, atlikęs patikrinimą, duomenų teisingumą patvirtina savo parašu.

6. Deklaravimo įstaigos darbuotojas deklaraciją užregistruoja Gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, registre.

7. Deklaravimo įstaigos darbuotojas tą pačią darbo dieną nurodytus deklaravimo duomenis įrašo į Gyventojų registrą. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną įrašyti deklaravimo duomenis į Gyventojų registrą, tai privaloma atlikti nedelsiant, kai tik atsiras minėtos sąlygos.