- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Prašymo dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimo priėmimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Tikslas - parengti dokumentus asmenims, kurie kreipiasi su prašymais pakeisti suformuotų ir VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, esančių urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kurioms detalieji planai neparengti, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas. Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt).

Prašymai pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą pateikiami paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu), per pasiuntinį, įteikiant atvykus į savivaldybės administracijos priimamąjį. Prašyme turi būti nurodyta:

1. fizinio asmens vardas, pavardė arba Lietuvos Respublikos juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas ir buveinė;

2. žemės sklypo, kurio paskirtį, būdą pageidaujama pakeisti registro išrašą ir sklypo planą;

3. esama ir pageidaujama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas;

4. patvirtinto teritorijų planavimo dokumento data, Nr., pavadinimas, jį patvirtinusi institucija, jeigu teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas iki 2010 m. liepos 1 d. ir sprendimas pakeisti paskirtį, būdą nepriimtas;

5. Kadastro duomenys dėl kainos paskaičiavimo (12 priedas, rinkos vertė).

Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma: asmens vardas, pavardė, adresas (jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, adresas) arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Jei kreipiasi asmens atstovas, jis pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.

Prašymą turi pasirašyti asmuo ar jo atstovas.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas rengiamas ir informacija teikiama pagal prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis.

Paslaugos teikimo trukmė:

Neelektroninėmis priemonėmis - 10 d. d.

Elektroninėmis priemonėmis - 5 d. d.

Reikalingi dokumentai

Asmuo turi pateikti:

1. prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (prireikus);

3. žemės sklypo plano kopiją;

4. valstybės įmonės Registrų centro išduotų pažymėjimų apie žemės sklypo (ir statinių, jei sklype yra) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijas;

5. žemės valdos projektą, jei nustatomi du ar daugiau naudojimo būdų su nustatyta naudojimo būdų schema.

Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma: asmens vardas, pavardė, adresas (jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, adresas) arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Jei kreipiasi asmens atstovas, jis pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.

Prašymą turi pasirašyti asmuo ar jo atstovas.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas rengiamas ir informacija teikiama pagal prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis.

Prašymo forma

Pastabos

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Asmuo pateikia prašymą Šakių rajono savivaldybės administracijos darbuotojui.

2. Su gautu prašymu supažindinamas Savivaldybės administracijos direktorius, kuris uždeda rezoliuciją ir paskiria pagal kompetenciją paslaugos atlikimo vykdytojus, nurodo užduočių vykdymo terminus.

3. Prašymas su rezoliucijomis nukreipiamas Ūkio, architektūros ir investicijų skyriui. Skyriaus specialistas parengia įsakymą dėl žemės sklypo paskirties keitimo.

4. Įsakyme dėl žemės sklypo paskirties keitimo nurodomi žemės sklypo kadastrinis numeris, esama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), į kuriuos keičiama esama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), duomenys apie melioracijos statinius ir įrenginius, žemės sklypo dalys su joms nustatytais žemės naudojimo būdais, jeigu sklypui nustatyti keli skirtingi žemės naudojimo būdai.

5. Paruoštą įsakymą pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius, įsakymas išduodamas arba išsiunčiamas pareiškėjui.


Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, sudaromas vaiko gimimo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie MEPIS registrų centro.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]