- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Tikslas – užtikrinti darnią teritorijų plėtrą ir racionalią urbanizaciją, nustatant teritorijų planavimo proceso sprendinių sistemiškumo, skirtingo lygmens dokumentų suderinamumo ir tarpusavio poveikio reikalavimus, sudaryti sąlygas gamtinės ir antropogeninės aplinkos darnai, urbanistinei kokybei, išsaugant vertingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes.

Tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu gali būti pateikiamas asmens prašymas; Atsakymas asmeniui įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu ar per pasiuntinį;

Projektas rengiamas šiais atvejais:

1. kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami (išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai, ir atvejus, nustatytus šių Taisyklių 6 punkte);

2. kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

3. kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;

4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

5. kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka;

6. kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

7. kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

8. kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 6 dalies 3 punkte numatytu atveju pertvarkomi galiojančiame detaliajame plane, parengtame pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, nustatyti žemės sklypai, Projektas laikytinas galiojančio detaliojo plano koregavimu.

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie (www.zpdris.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

Paslaugos teikimo trukmė:

Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo rengimą nagrinėjamas 10 darbo dienų. Reikalavimai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti išduodami per 5 darbo dienas. Projektas turi būti suderintas arba raštu pateiktas motyvuotas atsisakymas derinti Projektą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo derinti Projektą gavimo dienos. Savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl Projekto tvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti Projektą privalo priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išvados dėl Projekto tvirtinimo tikslingumo gavimo.

Reikalingi dokumentai

Asmuo turi pateikti:

1. prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (prireikus);

3. žemės sklypo plano kopiją;

4. valstybės įmonės Registrų centro išduotų pažymėjimų apie žemės sklypo (ir statinių, jei sklype yra) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijas;

5. Išrašas iš Juridinių asmenų registro (jeigu formuojamas žemės sklypas daugiabučiui pastatui eksploatuoti);

6. Pasiūlymų schema;

7. Pastatų išdėstymo schema iš inventorinės bylos (jei projekto tikslas – sklypo suformavimas prie nuosavybės teise turimų statinių);

8. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pateikia interesanto atstovas.

Asmuo ar jo atstovas pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma: asmens vardas, pavardė, adresas (jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, adresas) arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Jei kreipiasi asmens atstovas, jis pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas rengiamas ir informacija teikiama pagal prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis.

Prašymo forma

Pastabos

Naudotojo vadovas

Paslauga teikiama elektroniniu/neelektroniniu būdu

www.zpdris.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]