- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) organizuoja konkursą vežėjui parinkti vežti keleivius nustatytu (-ais) maršrutu (-ais) (toliau – Konkursas) pagal Administracijos nustatytas Konkurso sąlygas. Su Konkursą laimėjusiu vežėju Administracija sudaro Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) ir šiam vežėjui išduoda leidimą (-us) vežti keleivius Sutartyje nurodytu (-ais) maršrutu (-ais). Leidimo galiojimo terminas turi atitikti Sutarties galiojimo terminą. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis. Pasibaigus Sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminui, jis gali būti pratęsiamas, kompetentingai įstaigai su vežėju sudarant naują Sutartį ir išduodant naują (-us) leidimą (-us), jei pratęsti Sutartį ir leidimą (-us) pageidaujantis vežėjas laikėsi Sutartyje nustatytų sąlygų ir jei tai numatyta Sutartyje. Sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 5 metams tomis pačiomis sąlygomis. Administracija gali sudaryti su vežėju Sutartį ir kitomis sąlygomis, vadovaujantis keleivinį kelių transportą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes.

1. Administracija turi teisę panaikinti leidimą, jeigu vežėjas:

1.1. nesilaiko Sutartyje nustatytų sąlygų;

1.2. netenka licencijos (licencija buvo panaikinta) arba pažeidžia Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles, vairuotojų darbo ir poilsio režimą, bilietų kainų ir tarifų taikymo reikalavimus arba dirba neturėdamas galiojančios licencijos kopijos;

1.3. laiku nepateikia Administracijai arba pateikia suklastotas arba iškraipytas Sutartyje numatytas ataskaitas, susijusias su keleivių vežimo veikla;

1.4. per 14 dienų nuo leidimo išdavimo dienos arba kitos Sutartyje nurodytos datos be svarbių priežasčių nepradėjo vežti keleivių leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis arba nutraukė keleivių vežimą, apie tai nustatyta tvarka nepranešęs Administracijai;

1.5. siekdamas gauti leidimą Administracijai pateikė klaidinančią informaciją.

2. Leidimas panaikinamas, kai:

2.1. vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu;

2.2. vežėjas atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu;

2.3. kompetentinga įstaiga panaikina maršrutą.

Prašymas gali būti teikiamas raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Šakiai, Bažnyčios g. 4, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto [email protected] , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinką administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymą. 2. Asmens tapatybę įrodantį dokumentą. 3. Kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją. 4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. 5. Kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas. Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes

Pastabos

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Prašymo pateikimas.

2. Pateiktų dokumentų patikrinimas.

3. Prašymo užregistravimas Dokumentų valdymo sistemoje.

4. Administracijos direktoriaus įsakymo parengimas dėl leidimo išdavimo.

5. Leidimo parengimas.

6. Įmokos už leidimo išdavimą patikrinimas.

7. Leidimo atidavimas vežėjui.

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 52784

Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris

AB Citadele bankas LT787290000000130151

AB SEB bankas LT057044060007887175

AB Šiaulių bankas LT327180000000141038

Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763

Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220

Swedbank, AB LT247300010112394300

UAB Medicinos bankas LT427230000000120025

18 Eur Leidimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimas.

6 Eur Papildomo leidimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu egzemplioriaus išdavimas.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]