- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) turi teisę išduoti, atnaujinti, pratęsti ar panaikinti ir (arba) išduoti licencijos kopiją ar jos dublikatą, verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda ir baigiasi Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Licencijos išduodamos 10 metų. Pratęsiant Licencijos galiojimą, išduodama nauja Licencija. Vežėjo, turinčio licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Kelių transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kopiją. Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos. Licencijos kopija išduodama keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei.

2. Licencija (Licencijos kopija) neišduodamos, kai:

2.1. pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai;

2.2. dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas šių trūkumų nepašalina per 3 darbo dienas nuo Administracijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus gavimo;

2.3. vežėjas neatitinka teisės aktuose nurodytų reikalavimų;

2.4. sustabdytas bent vienos Licencijos kopijos galiojimas.

3. Keičiant duomenis Licencijose ir Licencijų kopijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), Licencijos ir Licencijų kopijos pakeičiamos.

4. Praradus Licenciją ar Licencijos kopiją, išduodamas Licencijos ar Licencijos kopijos dublikatas.

5. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu vežėjas:

5.1. nepranešė apie vežėjo valdymo centro adreso pakeitimą;

5.2. nepranešė apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu;

5.3. negrąžino Licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

6. Licencijos kopijų galiojimas sustabdomas, kai yra pažeidimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kai kartojasi kiti pažeidimai arba jeigu vežėjas nustatyta tvarka negrąžino Licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

7. Licencija yra panaikinama, kai:

7.1. vežėjas pateikia prašymą panaikinti Licencijos galiojimą;

7.2. likviduojamas ir reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;

7.3. vežėjas bankrutuoja;

7.4. vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą Licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas Licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;

7.5. paaiškėja, kad dokumentuose Licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys.

8. Licencijos kopija yra panaikinama, kai:

8.1. vežėjas atsisako naudotis Licencijos kopija;

8.2. paaiškėja, kad Licencijos kopijai gauti pateikti klaidingi duomenys;

8.3. vežėjas per 15 dienų negražina Licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;

8.4. vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas Licencijos kopijos galiojimas;

8.5. panaikinama Licencija.

9. Administracija priima sprendimą panaikinti Licencijos (Licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina Licencijos (Licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.

Prašymas gali būti teikiamas raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Šakiai, Bažnyčios g. 4, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto [email protected] , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinką administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos teikimo trukmė:

Paslaugos suteikimo trukmė – 20 dienų.

Dienų tipas – darbo dienos.

Komentaras – licencijos išdavimas / galiojimo pratęsimas.

Kaina - 68,00 Eur;

Paslaugos suteikimo trukmė – 3 dienos.

Dienų tipas – darbo dienos.

Komentaras – licencijos duomenų keitimas.

Kaina - 10,00 Eur;

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 dienos.

Dienų tipas – darbo dienos.

Komentaras – licencijos galiojimo panaikinimas.

Kaina - 0 Eur.

Paslaugos suteikimo trukmė – 20 dienų.

Dienų tipas – darbo dienos.

Komentaras – licencijos kopijos išdavimas / galiojimo pratęsimas.

Kaina - 35,00 Eur;

Paslaugos suteikimo trukmė – 3 dienos.

Dienų tipas – darbo dienos.

Komentaras – licencijos kopijos duomenų keitimas.

Kaina - 10,00 Eur;

Reikalingi dokumentai

1. Nustatytos formos prašymą.

2. Asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu vežėjas fizinis asmuo.

3. Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją.

4. Dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:

4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys - metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

4.2. viešojo sektoriaus subjektai - metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

4.3.fiziniai asmenys - nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;

5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį dokumentą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją.

6. Teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.

7. Teisę į vežėjo valdymo centrą, nurodytą Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių

29.2 punkte, patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas. Licencijos kopijos dublikatui gauti pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas

2.Vežėjo aiškinamąjį raštą apie licencijos praradimo aplinkybes;

3. Dokumentus, įrodančius (patvirtinančius) licencijos praradimą, jei tokie dokumentai yra;

4. Įrodymą, jog apie licencijos praradimą paskelbta spaudoje;

5. Mokomasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava, kai priimamas sprendimas išduoti licencijos dublikatą. Licencijos kopijos galiojimui panaikinti pateikiami šie dokumentai:

1.Prašymas;

2. Licencijos kopijos originalas (grąžinamas per 15 dienų, kai licencijos kopijos galiojimas panaikinamas). Kai reikia pakeisti duomenis licencijoje, vežėjas Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę. Praradus licenciją, vežėjas Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą. Už licencijų išdavimą, pakeitimą, pratęsimą mokama valstybės rinkliava.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo pateikia prašymą tiesiogiai atvykęs į Šakių rajono savivaldybės administraciją adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai,

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo arba pateikia motyvuotą atsakymą dėl prašymo netenkinimo.

3. Paslaugos vykdytojas licenciją įregistruoja IS Vektra registre ir informuoja paslaugos gavėją registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis.

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas telefonu, elektroniniu paštu arba atvykęs į savivaldybės administraciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1.

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas telefonu, elektroniniu paštu, atvykęs į savivaldybės administraciją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Paslauga apmokama vietoje: Ne

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 52784

Banko duomenys:

Banko pavadinimas: AB Citadele bankas

Sąskaitos numeris: LT787290000000130151

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Sąskaitos numeris: LT057044060007887175

Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas

Sąskaitos numeris: LT327180000000141038

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)

Sąskaitos numeris: LT744010051001324763

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

Sąskaitos numeris: LT122140030002680220

Banko pavadinimas: Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas

Sąskaitos numeris: LT427230000000120025

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]