- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Charakteristikos, patvirtinančios moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas.

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai – motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų, kurie yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais).

Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų. Sprendimą dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo priima Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Prašymą pateikęs asmuo apie Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą neskirti antrojo laipsnio valstybinės pensijos raštu informuojami per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, kartu nurodant tokio sprendimo priežastis.

Prašymas pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija parengia dokumentus ir teikia juos svarstyti Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Paslaugos teikimo trukmė:

Savivaldybė per 20 darbo dienų nuo prašymo skirti pensiją su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo, parengia dokumentus ir pateikia svarstyti komisijai, kuri posėdžiauja 1 kartą per ketvirtį.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Daugiavaikių motinos arba tėvo gyvenimo aprašymas, kuriame nurodyti visų vaikų (gyvenamosios vietos adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.);

4. Visų vaikų (įvaikių) gimimo liudijimai ir jų kopijos arba išrašai;

5. Mirusių vaikų (įvaikių) mirties liudijimai ir jų kopijos;

6. Vaikų (įvaikių) pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;

7. Motinos arba tėvo pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;

8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma, jeigu asmuo netekęs 60 procentų ir daugiau darbingumo (nėra sukakęs senatvės pensijos amžiaus);

9. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (jeigu išmoką pageidauja gauti per banką);

10. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jei prašymą pateikia interesanto atstovas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Asmuo atvyksta į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia reikiamus dokumentus. Atsakingas specialistas suveda duomenis į Socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama“ ir užregistruoja prašymą. Specialistas patikrina visus reikiamus dokumentus ir paruošia rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – komisija). Paruošti dokumentai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos teikiami komisijai. Komisija priima sprendimą skirti/neskirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją. Komisijai priėmus sprendimą skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, dokumentai dėl valstybinės pensijos kyrimo, pateikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, t. y. pensijas mokančiai įstaigai.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]