Kita

Prašymo dėl adreso suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo priėmimas. Aprašymas
Prašymo dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimo priėmimas Aprašymas
Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas. Aprašymas
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Įvaikinimo registravimas Aprašymas Užsakyti
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas Aprašymas
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas Aprašymas Užsakyti
Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas Aprašymas
Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Aprašymas Užsakyti
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams. Aprašymas Užsakyti
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams. Aprašymas Užsakyti
Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimas. Aprašymas Užsakyti
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija. Aprašymas
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas. Aprašymas
Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas Aprašymas
Notarinių veiksmų atlikimas Aprašymas
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Socialinės pašalpos skyrimas Aprašymas Užsakyti
Teisės į paramą mokinio reikmenims nustatymas Aprašymas Užsakyti
Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims bei vaikams su sunkia negalia asmens namuose Aprašymas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, vaikams Aprašymas
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų skyrimas socialinės rizikos asmenims Aprašymas
Pagalbos į namus paslaugų skyrimas vienišiems, senyvo amžiaus, vaikams, neįgaliems asmenims Aprašymas
Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims skyrimas Aprašymas
Buities tyrimo sąlygų patikrinimas asmenų namuose ir buities tyrimo aktų surašymas. Aprašymas
Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę, išdavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas Aprašymas
Kapavietės (kapo) identifikavimas Aprašymas
Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas Aprašymas
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas Aprašymas Užsakyti
Valstybės parama būstui įsigyti Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas Aprašymas
Prašymo pateikimas išmokėti tikslinę kompensaciją laidojusiam asmeniui Aprašymas Užsakyti
Laidojimo pašalpos Aprašymas Užsakyti
Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką Aprašymas
Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką Aprašymas
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas Aprašymas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo socialinę riziką patiriančioms šeimoms Aprašymas
Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia institucijoje Aprašymas
Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia Aprašymas
Asmeninio asistento paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia Aprašymas
Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems asmenims, suaugusiems, senyvo amžiaus asmenims Aprašymas
Būsto pritaikymas neįgaliesiems Aprašymas
Prašymų pateikimas dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką Aprašymas
Prašymų pateikimas dėl pageidavimo tapti budinčiu globotoju Aprašymas
Vaiko globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu Aprašymas
Prašymų pateikimas dėl pageidavimo tapti vaiko šeimynos steigėju, dalyviu Aprašymas
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas Aprašymas
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas Aprašymas
Valstybės parama būstui išsinuomoti Aprašymas Užsakyti
Įtraukimas į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą Aprašymas Užsakyti
Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas Aprašymas Užsakyti
Kapavietės (kapo) identifikavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas Aprašymas Užsakyti