Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

   Kodas: PAS37758
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skiriamos, gyvenamąją vietą būste deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims, kurie kreipimosi metu atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 straipsnio reikalavimus ir 8 straipsnio sąlygas.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas (SP-4 forma);

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. pažymos apie pajamas;

4. įmonės, įstaigos, organizacijos, vaikų išlaikymo fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti. Nesant duomenų valstybės informacinės sistemos registruose pateikiama:

1. vaiko (ų) gimimo faktą patvirtinantis dokumentas (ai);

2. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtantys dokumentai;

3. neįgaliojo pažymėjimas, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma;

4. kompetentingos institucijos išduotos slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos pažyma (kopija);

5. atsiskaitymo knygelė;

6. pažymos apie žemės nuosavybės liudijimą ar pažymą apie turimą nuomojamą žemę. Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

Teisės aktai

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus.

2. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

3. Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą ar paslaugas teikiančioms organizacijoms (UAB „Šakių šilumos tinklai“ arba UAB „Šakių vandenys“).

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu. 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (SP-4). Nesant duomenų valstybės informacinės sistemos registruose pateikiama: 1.pažymos apie pajamas;

2.įmonės, įstaigos, organizacijos, vaikų išlaikymo fondo ar antstolio išduotą pažymą apie lėšas vaikui išlaikyti.

3.vaiko (ų) gimimo faktą patvirtinantis dokumentas (ai);

4.santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtantys dokumentai;

5.darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma;

6.pažymos apie žemės nuosavybės liudijimą ar pažymą apie turimą nuomojamą žemę;

7.mokyklos pažymą, kai vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi; Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

8. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

9. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).