Socialinės pašalpos skyrimas

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Šeima arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu atitinka šiuos reikalavimus:

1) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui;

3) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų (pvz. yra dirbantis; yra bedarbis, registruotas darbo biržoje; yra motina (tėvas) namuose auginantis vaiką iki 3 metų; yra asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių ir kt.).

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas (SP-4 forma);

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Pažymos apie pajamas;

4. įmonės, įstaigos, organizacijos, vaikų išlaikymo fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.

5. Nesant duomenų valstybės informacinės sistemos registruose pateikiama:

6. vaiko (ų) gimimo faktą patvirtinantis dokumentas (ai);

7. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtantys dokumentai;

8. neįgaliojo pažymėjimas, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma;

9. kompetentingos institucijos išduotos slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos pažyma (kopija);

10. atsiskaitymo knygelė;

11. pažymos apie žemės nuosavybės liudijimą ar pažymą apie turimą nuomojamą žemę.

Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Asmeniui atvykus į Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 10.1 papunktyje. Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas. Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.