Notarinių veiksmų atlikimas

   Kodas: PAS37969
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Seniūnai neatlygintinai atlieka Lietuvos Respublikos notariato įstatymu tik jiems priskirtus Kidulių seniūnijos teritorijos gyventojams (asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kidulių seniūnijoje) šiuos notarinius veiksmus:

1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;

2. Liudija dokumentų nuorašų, išrašų ir kopijų tikrumą;

3. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.

4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.

Notarinių veiksmų atlikimo paslaugos suteikiamos nemokamai. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą.

Paslaugos teikimo trukmė: 3 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

2. Priklausomai nuo notarinių veiksmų atlikimo pobūdžio, visus reikiamus dokumentus veiksmui atlikti bei dokumentų kopijas, kurių nuorašų, išrašų ar kopijų tikrumą reikia liudyti.

3. Testamento sudarymui – asmens dokumentą, turto nuosavybės dokumentus.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Pagal asmens žodinį prašymą seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus: Įgaliojimai rašomi 2 egz., vienas atiduodamas klientui, kopija paliekamas seniūnijoje; Patvirtinti dokumentų nuorašai, išrašai dokumentų kopijos ir dokumentai su paliudytu parašo tikrumu atiduodami klientui, įstaigoje paliekamos dokumentų kopijos; Testamentai sudaromi dviem egzemplioriais: vienas atiduodamas klientui, antras perduodamas saugoti Šakių rajono 2 –ąjąm notarų biurui., įstaigoje lieka testamento liudijimo kopija, kurią išduoda notaras perdavus testamentą. Notarinis registras ir įstaigoje paliekami dokumentai tvarkomi ir saugomi Lietuvos Archyvų departamento direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka.