Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas.

   Kodas: PAS37967
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga apima leidimų saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimą Kidulių seniūnijos teritorijoje.

Leidimai išduodami Kidulių seniūnijos teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Prie prašymo pateikiami šie dokumentai: 1. žemės sklypo, kuriame yra saugotini želdiniai, planas; 2. žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro išrašas; 3. fotografija, kurioje aiškiai matoma (bloga) želdinio būklė; 4. pagal poreikį papildomai: patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis ar specialusis planas, žemės sklypo ar namų valdos bendrasavininkų sutikimai; įgaliojimai; Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo arba butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų nustatyta tvarka priimti sprendimai dėl želdinių tvarkymo reikalingumo; Visuomenės sveikatos centro išvados dėl apšviestumo ir kita.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Fizinis ar juridinis asmuo, prašantis kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, pateikia seniūnijos, kurioje yra saugomi želdiniai, seniūnui, nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Gavęs prašymą, seniūnijos, kurioje yra saugomi želdiniai, seniūnas organizuoja prašymo išduoti leidimą nagrinėjimą, įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje (išskyrus kelis numatytus atvejus) ir kirtimo priežastis, apskaičiuoja pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę (išskyrus kai kuriuos atvejus) ir išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti Leidimą. Jei situacija atitinka, kai privaloma gauti Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos išvadą dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės, prašymą seniūnas persiunčia savivaldybės sudarytai Komisijai nagrinėti ir išvadai priimti. Gavęs Komisijos išvadą, seniūnas išduoda leidimą arba atsisako išduoti leidimą, pateikdamas motyvuotas Komisijos išvadas.