Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

1. Paslaugų teikėjas, raštu ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, pateikia pranešimą ir reikalingus dokumentus.

2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės pranešimą išduoti licenciją ar jis visiškai ir teisingai užpildytas, patikrina pateiktus dokumentus.

3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios pranešimą, registravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

4. Siekiant nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota licencija, institucija raštu (elektroninėmis priemonėmis) kreipiasi į:

Informatikos ir ryšių departamentą prie LR Vidaus reikalų ministerijos;

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą;

Valstybinę mokesčių inspekciją;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi atitikti kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir turi būti įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus.

Jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, pranešimas pateikiamas, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi, pateikiant nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą.

5. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją.

6. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

7. Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduoda rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis. Licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema.

8. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikia:

1. Motyvuotą pranešimą, kuriame nurodomi šie duomenys: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi); juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data); mažmeninės prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris; mažmeninės prekybos vietos adresas, išskyrus atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės, vietoj mažmeninės prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai; sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais, kai mažmeninės prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse arba iš automobilinės parduotuvės).

Pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi atitikti kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir turi būti įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus.

Jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, pranešimas pateikiamas, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi, pateikiant nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą.

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Dokumentą patvirtinantį nekilnojamojo turto registre pastato, kuriame bus prekiaujama tabako gaminiais, įregistravimo faktą.

4. Siekiant nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota licencija, institucija raštu (elektroninėmis priemonėmis) kreipiasi į: Informatikos ir ryšių departamentą prie LR Vidaus reikalų ministerijos; Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą; Valstybinę mokesčių inspekciją; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

5. Mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Teisės aktai

Pastabos

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.