Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gamininiais patikslinimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinima:

kai juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;

kai numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

1. Paslaugų teikėjas, raštu ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus.

2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti patikslintą licenciją, ar ji visiškai ir teisingai užpildyta, patikrina pateiktus dokumentus.

3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, registravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti patikslintą licenciją.

5. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti patikslintą licenciją).

6. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimą išduoda rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis. Licencijos patikslinamos naudojantis Licencijų informacine sistema.

Paslaugos teikimo trukmė: 5 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikia:

1. Paraišką patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kurioje nurodoma:

juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data; priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;

kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti su licencijos patikslinimu susijusius licencijas išduodančios institucijos pranešimus;

nurodomi duomenys licencijoje keičiantis, kai juridinis asmuo reorganizuojamas;

duomenys, kurie, vadovaujantis Taisyklių 7.4–7.6 papunkčiuose nustatytais reikalavimais, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti, papildomi ar keičiami:

mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Licencijos originalą, jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo išduota popierinės formos licencija (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

4. Mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą patvirtinantį, kad už licencijos patikslinimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti patikslintą licenciją).

Teisės aktai

Pastabos

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.