Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas pagal juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką panaikinti licencijos galiojimą

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, arba įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigdama veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo.

Licencijos turėtojas, norintis panaikinti licencijos galiojimą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, www.sakiai.lt, savivaldybe@sakiai.lt elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai adresu Šakiai, Bažnyčios g. 4 pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus.

Licencijos turėtojas, kuriam buvo išduota popierinės formos licencija ir jos galiojimas panaikintas, privalo grąžinti licencijos originalą ją išdavusiai institucijai per 5 darbo dienas po nustatytos licencijos galiojimo panaikinimo.

Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą panaikiną rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis, naudojantis Licencijų informacine sistema.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: savivaldybe@sakiai.lt) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) pateikia:

1. Motyvuotą paraišką ir reikalingus dokumentus. Paraiškoje nurodoma: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti su licencijos galiojimo panaikinimu susijusius pranešimus.

2. Dokumentą patvirtinantį įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

3. Dokumentą patvirtinantį verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti licencijas).

4. Licencijos originalą, jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo išduota popierinės formos licencija (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą panaikinti licenciją).

Teisės aktai

Pastabos

Sprendimas dėl licencijos galiojimo panaikinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.