Ūkininko ūkio įregistravimas/ išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Neelektroninės paslaugos procesas

Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre taisyklės (toliau – taisyklės) nustato ūkininko ūkio (toliau – ūkis) įregistravimo tvarką. Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Sutuoktiniai gali įregistruoti atskirus ūkius, jeigu jų ūkių žemėvalda yra atidalyta ir ūkių veikla vykdoma atskirai. Įregistruoti ūkį registre gali tik veiksnus fizinis asmuo. Ūkis įregistruojamas prašymą pateikusio asmens vardu. Prašymas formuojamas žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro administravimo portale.

Elektroninės paslaugos procesas

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. Paslaugos gavėjui pažymėjimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

Įregistruodamas ūkį, asmuo Savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:

1. asmens prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės sklypų kadastro numeriai, ūkio žemės plotas, ūkio adresas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla).

2. dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją;

3. bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamo ūkio žemėnaudą įtraukiama ir bendraturčių žemė, kopiją.

4. prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

5. mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jis papildomai pateikia:

1. partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją;

3. jeigu partneriai bendrai veiklai skiria žemę, ūkininko prašyme turi būti nurodyti partnerių bendrai veiklai skirtų žemės sklypų kadastro numeriai, nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės plotas.

4. ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymas registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Su nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

Prireikus, informacija ir dokumentai gaunami, laikantis registro duomenų saugos nuostatų reikalavimų, iš vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos - Žemės ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, leidžiamais kanalais, registro duomenų bazės. www.vic.lt

Pastabos

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas – 53084.

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

1. AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;

2. per UAB „Paysera LT" interneto portalą www.paysera.lt;

3. SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

4. UAB „Elotus";

5. UAB „Mokėjimo terminalų sistemos" mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

6. UAB „Perlo paslaugos" terminaluose;

7. per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;

8. UAB „Mokėjimų paslaugos" spaudos kioskuose.