Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas.

   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Medžiojamų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikoje. Ūkiniai gyvūnai turi būti registruoti Ūkinių gyvūnų registre.

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, ūkinių gyvūnų savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikia arba išsiunčia rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.

Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas;

3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;

4. Ūkinio gyvūno pasas;

5. Veterinarijos gydytojo pažyma;

6. Žemės sklypo planas (kopija).

Reikalinga informacija gaunama iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 ,,Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-20 įsakymas Nr. AT-466 „Dėl nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-11 įsakymas Nr. AT-866 „Dėl nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-22 įsakymas Nr. AT-672 „Dėl nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.