Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

   Kodas: PAS37683
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Slaugos išlaidų kompensacija skiriama ir mokama nuo 1,9 iki 2,6 bazinės pensijos dydžio išmoka per mėnesį asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis ir išduota pažyma apie specialųjį nuolatinės slaugos poreikį.

Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo skirti išmoką gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

Išmoka nemokama slaugomiems palaikomojo gydymo ir slaugos arba apgyvendintiems socialinės globos ar auklėjimo įstaigose, kurios yra visiškai finansuojamos iš valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas gauti tikslinę kompensaciją;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopija;

4. Jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, – dokumentas, atitinkamai patvirtinantis įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba šių dokumentų kopijos;

5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduota specialiųjų poreikių nustatymo pažyma arba jos kopija.

6. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai;

7. Jei kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo Tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais, kartu su prašymu paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą ar prokurorą, ar globos ir rūpybos instituciją dėl pilnamečio asmens, kuris dėl sveikatos būklės negali atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo (toliau – slaugantis asmuo), būtina pateikti: 1) teismo išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad slaugančio asmens ar prokuroro, ar globos ir rūpybos institucijos prašymu teisme iškelta civilinė byla dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo; 2) dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, pateikęs prašymą mokėti slaugomam asmeniui paskirtą tikslinę kompensaciją, yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo arba jis yra slaugomo asmens artimasis giminaitis ar sutuoktinis, arba jis yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį, arba iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas), arba šio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as). Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Seniūnijose socialinio darbo organizatoriai priima prašymus, įvertina pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikina piliečio asmens tapatybe.

2. Patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

3. Socialinės paramos skyriaus specialistas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe. Patikrinama ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (SP-6): Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).