Valstybės parama būstui išsinuomoti

   Kodas: PAS38006
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija nustatytų dydžių;

2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

3. yra išsinuomoję pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos sutartį, fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį būstą, esantį Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija nebus mokama, jeigu išsinuomoto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, bus mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų. Jeigu išsinuomoto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, bus didesnis kaip 14 kvadratinių metrų, kompensacija bus mokama už ne daugiau kaip 14 kvadratinių metrų.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

Tiesiogiai asmeniškai arba per įgaliotą atstovą, atvykus į rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai), siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu būdu.

1. Patvirtintos formos prašymas.

2. Užpildytas Pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmens ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas 6 priedas, jei asmenys gauna tokių pajamų;

3. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (-ai) dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;

4. Vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai (asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas arba vaiko gimimo liudijimas), jei Lietuvos Respublikos gyventojų registrui šie duomenys nepateikti;

5. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;

6. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

7. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas, sutartis, pridedama, kai prašymą teikia pareiškėjo atstovas);

8. Likusio be tėvų globos asmens, kurio abu tėvai mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), statusą įrodantys dokumentai (įsiteisėjęs teismo sprendimas ar kiti dokumentai);

9. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, įrodantis, kad būsto nuomos sutartis įregistruota Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre (kreipiantis dėl teisės į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją).

10. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi), jeigu Prašymas teikiamas tiesiogiai raštu.

11. mokymo įstaigos pažyma apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. sudaroma ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas būsto nuomos sutartis, kuri privalo būti įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

2. asmens arba šeimos turto (įskaitant pajamas) deklaravimas;

3. prašymo pildymas;

4. pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmens ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašo pildymas;

5. užpildyto prašymo pristatymas tiesiogiai asmeniškai ar per įgaliotą asmenį arba registruotu laišku;

6. prašymą teikiančio asmens tapatybės tikrinimas;

7. prašymo registravimas ir informacinio lapelio įteikimas;

8. prašymo užregistravimas SPIS;

9. prašymo nagrinėjimas;

10.1. sprendimo dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo priėmimas, arba

10.2. motyvuotas atsisakymas skirti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. sudaroma ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas būsto nuomos sutartis, kuri privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

2. asmens arba šeimos turto (įskaitant pajamas) deklaravimas;

3. prašymo pildymas;

4. pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmens ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašo pildymas;

5. prašymo nagrinėjimas;

6.1. sprendimo dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo priėmimas, arba

6.2. motyvuotas atsisakymas skirti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.