Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas

   Kodas: PAS37703
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau - Tarnybos teritorinis skyrius) gavę informaciją apie pavojų vaiko fizinei ar psichinei sveikatai, planuoja vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą ir apie vaiką, jo tėvų šeimą bei artimuosius giminaičius surenka Vaiko laikinosios globos nuostatuose nurodytus dokumentus.

Paslaugos teikimo trukmė:

Vaiko laikinoji globa nustatoma per 3 dienas nuo Tarnybos teritorinio skyriaus nurodymo gavimo dienos

Reikalingi dokumentai

Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju) Socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

1. nustatytos formos prašymas;

2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas apie sveikatą (forma Nr. 046/a);

3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

4. kartu su vaiko būsimuoju globėju (rūpintoju) gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinis sutikimas. Tarnybos teritorinis skyrius, teikdamas savivaldybės administracijai nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją), kartu pateikia:

1. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 046/a) arba mokinio sveikatos pažymėjimą (formą Nr. E027-1);

3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) apie vaiko tėvų sveikatos būklę (jeigu jį turi) ir informaciją apie tėvų ar turėto vienintelio iš tėvų nuolatinę gyvenamąją vietą (faktinės gyvenamosios vietos adresą), o jei negalima nustatyti tėvų ar turėto vienintelio iš tėvų nuolatinės gyvenamosios vietos, – informaciją apie tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą (deklaruotos gyvenamosios vietos adresą);

4. informaciją (jeigu ją turi) apie vaiko artimuosius giminaičius, kitus giminaičius ir asmenis, su vaiku susijusius emociniais ryšiais (vardą, pavardę, giminystės ryšį (nurodomas giminystės ryšio pavadinimas), gyvenamosios vietos adresą);

5. Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamo sprendimo dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo kopiją;

6. Tarnybos atestuotų asmenų išvados dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai ar prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus kopiją. Šiame papunktyje nurodyta išvados dėl vaiko giminaičių ar kitų su vaiku emociniais ryšiais susijusių asmenų, atitinkančių geriausius vaiko interesus, kopija teikiama pasibaigus mokymams, skirtiems pasirengti vaiko globai (rūpybai) ar vaiko priežiūrai;

7. Tarnybos teritorinio skyriaus pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą formą užpildytos vaiko situacijos vertinimo anketos kopiją;

8. teismo leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą, jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma, kai Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka vaikas paimtas iš jo atstovų pagal įstatymą, kopiją.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos juos persiunčia savivaldybės teritorijoje veikiančiam Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau - Tarnybos teritorinis skyrius), kad jis atliktų fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), pradinį įvertinimą. Tarnybos teritorinis skyrius, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo, privalo surinkti iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: - Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie siūlomo fizinio asmens globoti vaiką (juo rūpintis) teistumą už tyčinius nusikaltimus, numatytus Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkte, neatsižvelgdama į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas ir (ar) šis asmuo nuteistas už kitas nusikalstamas veikas; - duomenis, pagrindžiančius, kad nėra aplinkybių, nurodytų Civilinio kodekso

3.269 straipsnyje.