Prašymų pateikimas dėl pageidavimo tapti vaiko šeimynos steigėju, dalyviu

   Kodas: PAS37702
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Prašymų dėl fizinio asmens, norinčio tapti šeimynos steigėju, dalyviu, priėmimas ir nagrinėjimas

Paslaugos teikimo trukmė:

60 kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, Socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;

2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

3. išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, yra išklausęs privalomus kiekvienam fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, mokymus;

4. dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų.

5. Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas savivaldybės teritorijoje veikiančiam Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau - Tarnybos teritorinis skyrius), kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko šeimynos steigėju, dalyviu. Tarnybos teritorinis skyrius pradinį įvertinimą atlieka per kiek galima trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 kalendorinių dienų nuo dokumentų kopijų gavimo dienos. Socialinės paramos skyrius gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko šeimynos steigėju, dalyviu pradinio įvertinimo, per 3 kalendorines dienas persiunčia Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimo ir asmens prašymo kopijas Šakių socialinių paslaugų centro Globos centrui. Globos centro Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (toliau - Tarnybos atestuoti asmenys) organizuoja mokymus fiziniam asmeniui pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą programą. Pasibaigus mokymams, Tarnybos atestuoti asmenys parengia išvadą dėl mokymus pabaigusio fizinio asmens. Išvada, per 5 darbo dienas nuo jos parengimo, pateikiama Tarnybos teritoriniam skyriui ir Socialinės paramos skyriui.