Vaiko globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu

   Kodas: PAS5160
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga skirta vaiko tėvams jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, paliekant savo vaiką prižiūrėti ir atstovauti jo teisėms, ir teisėtiems interesams pasirinktam fiziniam asmeniui. Tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų prašymu. Pareiškėjui ir paskirtam laikinajam globėjui (rūpintojui) įteikiamas arba išsiunčiamas paštu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo įgaliotam atstovui atvykus į Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 109, 112, 114 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai).

Paslaugos teikimo trukmė:

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs asmens prašymą, jį išnagrinėja per 30 kalendorinių dienų.

Reikalingi dokumentai

Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Tėvų ir būsimojo globėjo (rūpintojo) prašymas.

2. Vaiko(-ų) gimimo liudijimo kopija.

3. Tėvų ir siūlomo fizinio asmens, siūlomo prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

4. Siūlomo fizinio asmens Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos (046/a forma) sveikatos pažymėjimas.

5. Pažyma apie siūlomo fizinio asmens šeimos sudėtį.

6. Kartu su siūlomu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai.

7. Siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos seniūnijos (savivaldybės) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.