Prašymų pateikimas dėl pageidavimo tapti budinčiu globotoju

   Kodas: PAS37700
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Norintis tapti budinčiu globotoju pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus Socialinės paramos skyriui.

Paslaugos teikimo trukmė: 60 kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, Socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;

2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

3. kartu gyvenančių vyresnių nei

16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas savivaldybės teritorijoje veikiančiam Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau - Tarnybos teritorinis skyrius), kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju įvertinimą. Tarnybos teritorinis skyrius pradinį įvertinimą atlieka per kiek galima trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 kalendorinių dienų nuo dokumentų kopijų gavimo dienos. Socialinės paramos skyrius gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju pradinio įvertinimo, per 3 kalendorines dienas persiunčia Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimo ir asmens prašymo kopijas Šakių socialinių paslaugų centro Globos centrui (toliau – Globos centras). Globos centro Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (toliau - Tarnybos atestuoti asmenys) organizuoja mokymus fiziniam asmeniui pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą programą. Pasibaigus mokymams, Tarnybos atestuoti asmenys parengia išvadą dėl mokymus pabaigusio fizinio asmens. Išvada, per 5 darbo dienas nuo jos parengimo, pateikiama Tarnybos teritoriniam skyriui ir Socialinės paramos skyriui.