Prašymų pateikimas dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką

   Kodas: PAS37699
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį tikslas – tai pastovūs trumpalaikiai susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Tokie susitikimai turi būti planuojami ir neatsitiktiniai, kad vaikas jaustųsi saugus, žinotų, ką ir kada asmuo, paimantis jį svečiuotis, planuoja kartu veikti. Vaiką savanoriškai globoti galima tik gavus teigiamą išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis.

Paslaugos teikimo trukmė:

Išvada dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis priimama ne vėliau kaip per 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis fizinis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis kreipiasi į gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių, pateikdamas tokius dokumentus:

1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. pagal apskaitos formą Nr.

046/a išduotą medicininį pažymėjimą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Pateikus fiziniam asmeniui prašymą dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką, prašymas yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Vaiko teisių apsaugos skyrius:

1.1. išsiaiškina ar fizinis asmuo nėra priskiriamas asmenų grupei, kurie įstatymų nustatyta tvarka negali priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką, ar neįrašytas į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (LR civilinio kodekso

3.210 ir

3.269 straipsniuose nustatyti pagrindai).

1.2. kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą (ar teistas, ar jau išnykęs teistumas, ar neteistas) gavimo;

1.3. bendradarbiaudamas su atestuotais socialiniais darbuotojais išsiaiškina, ar fizinis asmuo tinkamas ir ar gali priimti vaiką laikinai svečiuotis (išsiaiškina fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas; fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius; ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi);

2. Vaiko teisių skyrius surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti laikinai svečiuotis ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – vaiko globėjui (rūpintojui). Priėmęs teigiamą išvadą, VTAS pateikia fiziniam asmeniui vaiko globėjų (rūpintojų) sąrašą.

3. VTAS, priėmęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo svečiuotis, apie sprendimo priežastis raštu informuoja fizinį asmenį.

4. Fizinis asmuo gavęs neigiamą išvadą gali pakartotinai kreiptis tik išnykus Vaiko teisių apsaugos išvadoje nurodytoms priežastims.