Būsto pritaikymas neįgaliesiems

   Kodas: PAS37858
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.

Gyvenamoji aplinka – nuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui (ar kitam statiniui, jei gyvenamosios patalpos yra įrengtos kitos nei gyvenamosios paskirties pastate) priskirtame žemės sklype.

Pareiškėjas – neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.

Paslaugos teikimo trukmė:

Įvertinus būsto pritaikymo poreikį, būsto pritaikymas atliekamas einamaisiais metais.

Reikalingi dokumentai

Prašymą dėl būsto pritaikymo (prašymo pavyzdinė forma pateikta LR neįgaliųjų reikalų departamento puslapyje). Prašyme pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba socialinis darbuotojas); Neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį; Mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys); Išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros); Laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus;

2. Prašymas su visais reikalingais dokumentais pateikiamas savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, užregistruojamas;

3. Pareiškėjas įrašomas į būsto pritaikymo eilę;

4. Iki einamųjų metų birželio

1 d. organizuojamas posėdis, sudaromas ir siūlomas pritaikyti būstų sąrašas.

5. Komisija, preliminarai nustačiusi pareiškėjus, kuriems bus pritaikytas būstas einamaisiais metais, gavusi iš jų visą reikalingą informaciją bei dokumentus, vertina būsto pritaikymo poreikį.

6. Komisija įvertinus poreikį ir nustačius, kad tikslinga pritaikyti būstą, organizuoja būsto pritaikymo darbus.