Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems asmenims, suaugusiems, senyvo amžiaus asmenims

   Kodas: PAS37867
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pagalbos pinigai skiriami asmeniui susimokėti kitiems asmenims už pagalbą analogišką socialinėms paslaugoms, jei įstaiga neturi galimybių teikti socialines paslaugas ir šeimoms globojančioms vaikus. Šią paslaugą gali gauti šeimos, globojančios vaikus, suaugę ir senyvo amžiaus asmenys

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) paslaugų poreikio išvadų pateikimo savivaldybei dienos (išskyrus atvejus, kai prašymą teikia šeima, globojanti vaikus, sprendimas priimama per 30 dienų)

Reikalingi dokumentai

• Prašymą;

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

• neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą;

• išrašas iš medicinos dokumentų;

• darbingumo lygio, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažymų kopijos (jeigu nustatyta);

• specialiojo poreikio nuolatinei slaugai, priežiūrai (pagalbai) nustatymo pažymų kopijos (jeigu nustatyta);

• Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko laikinosios/nuolatinės globos nustatymo.

• kiti dokumentai, atsižvelgiant į konkrečią pareiškėjo situaciją

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus;

2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) pildo prašymą – paraišką ir duomenų teisingumą patvirtina savo parašu;

3. Prašymas su visais reikalingais dokumentais pateikiamas į savivaldybę, užregistruojamas;

4. Užregistruotas prašymas pateikiamas Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, organizuojamas Socialinių paslaugų skyrimo komisijos (toliau – komisija) posėdis;

5. Komisija teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą administracijos direktoriui ar jo įgaliotam atstovui, kuris priima sprendimą, patenkinti prašymą arba atmesti, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

6. Paskyrus pagalbos pinigus asmeniui susimokėti kitiems asmenims už pagalbą analogišką socialinėms paslaugoms, pinigai pervedami įstaigai, kuri pasirašo sutartį su asmeniu, kuris teiks asmeniui pagalbą analogišką socialinėms paslaugoms.

7. Šeima, globojanti vaikus, kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus.

8. Prašymas su visais reikalingais dokumentais pateikiamas į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, užregistruojamas, priimamas sprendimas.