Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia

   Kodas: PAS37855
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Namų aplinkos ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Į savarankiško gyvenimo namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose poreikis. Šią paslaugą gali gauti:

· Suaugę asmenys su negalia;

· senyvo amžiaus asmenys;

· socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

· socialinę riziką patiriančios šeimos;

· likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ar sulaukę pilnametystės asmenys (24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose;

· kiti asmenys ir jų šeimos.

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) paslaugų poreikio išvadų pateikimo savivaldybei dienos.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopija;

4. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma

027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus;

2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) pildo prašymą – paraišką ir duomenų teisingumą patvirtina savo parašu;

3. Prašymas su visais reikalingais dokumentais pateikiamas į savivaldybę, užregistruojamas;

4. Užregistruotas prašymas pateikiamas Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, organizuojamas Socialinių paslaugų skyrimo komisijos (toliau – komisija), sudarytos administracijos direktoriaus įsakymu, posėdis;

5. Komisija teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą administracijos direktoriui ar jo įgaliotam atstovui, kuris priima sprendimą, patenkinti prašymą arba atmesti, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

6. Pradedama teikti paslauga ar suteikiama informacija kada ir kaip bus pradedama teikti paslauga, sprendimas išsiunčiamas asmeniui paštu arba prašyme nurodytu elektroniniu laišku.