Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia institucijoje

   Kodas: PAS37860
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu įstaigoje. Šią paslaugą gali gauti vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos

Reikalingi dokumentai

• Prašymą– paraišką socialinėms paslaugoms gauti;

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

• neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą;

• išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a) su gydytojo išvada iš sveikatos priežiūros įstaigos, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir ūmia psichoze;

• neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus;

2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) pildo prašymą – paraišką ir duomenų teisingumą patvirtina savo parašu;

3. Prašymas su visais reikalingais dokumentais pateikiamas į savivaldybę, užregistruojamas;

4. Užregistruotas prašymas pateikiamas Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, organizuojamas Socialinių paslaugų skyrimo komisijos (toliau – komisija) posėdis;

5. Komisija teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą administracijos direktoriui ar jo įgaliotam atstovui, kuris priima sprendimą, patenkinti prašymą arba atmesti, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

6. Pradedama teikti paslauga ar suteikiama informacija kada ir kaip bus pradedama teikti paslauga, sprendimas išsiunčiamas asmeniui paštu arba prašyme nurodytu elektroniniu laišku.