Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas

   Kodas: PAS37764
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Nustačius apsaugos vaikui poreikį, laikinai vaiką prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką skiriama iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (234 Eur) (BSI – 39 Eur) išmoka per mėnesį.

Išmokos dydis apskaičiuojamas:

1.vaiko laikinosios priežiūros atveju - nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos;

2.vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičiui.

Asmuo dėl šios išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jo laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo pirmos dienos.

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo įstatyminių atstovų prašymu.

Paslaugos teikimo trukmė:

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

Reikalingi dokumentai

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. prašymas gauti išmoką;

3. dokumentas, patvirtinantis vaiko laikinąją priežiūrą pas fizinius asmenis ar vaiko laikiną apgyvendinimą pas fizinius asmenis;

4. išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

5. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija;

6. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai;

7. atsižvelgus į aplinkybes, kiti šiai išmokai skirti reikalingi dokumentai. Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo kreipiasi į seniūniją.

2. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

3. Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (SP-3B) bei papildomus dokumentus: dokumentą, patvirtinantį vaiko laikinąją priežiūrą pas fizinius asmenis ar vaiko laikiną apgyvendinimą pas fizinius asmenis; Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).