Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą sovietinėje armijoje skyrimas ir mokėjimas

   Kodas: PAS37689
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Vienkartinė kompensacija skiriama asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje.

4171,00 Eur vienkartinė kompensacija mokama žuvusiųjų būtinojoje karinėje tarnyboje sovietinėje armijoje tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams lygiomis dalimis.

Sužalotiems asmenims mokamos kompensacijos:

- pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) -2086,00 Eur;

- pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) - 1669,00 Eur;

- pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) - 1252,00 Eur;

- pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo - 835,00 Eur;

- karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai - 835,00 Eur.

Sužalotais karinėje tarnyboje laikomi asmenys, kurie buvo pašaukti į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais:

1) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) arba netekusiais 20-40 procentų darbingumo;

2) karo gydytojų sprendimu pripažinti netinkamais karo tarnybai.

Paslaugos teikimo trukmė:

Kompensacija skiriama per 20 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) išduotą darbingumo lygio pažymą, jeigu duomenų nėra NDNT registre;

4. Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar archyvinis jo išrašas), patvirtinantis, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopija;

5. Asmeniui, atsisakius savo kompensacijos dalies visų kitų šeimos narių naudai, - notaro patvirtintas atsisakymas;

6. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai;

7. Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar archyvinis jo išrašas), patvirtinantis, kad asmuo karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, pateikiamas išverstas į lietuvių kalbą. Šis karo gydytojų išduotas dokumentas gali būti išverstas ne visas, tai yra į lietuvių kalbą išversti tik tie duomenys, kuriuose nurodyta: dokumento pavadinimas, jo išdavimo data, dokumentą išdavęs subjektas, asmens, kuriam išduotas dokumentas, vardas, pavardė, gimimo data, sprendimas (išvada) dėl asmens sužalojimo ar ligos, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, ir šį sprendimą (išvadą) priėmęs subjektas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas: