Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas

   Kodas: PAS3046
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;

2. su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

Buto savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą savivaldybės administracija nustato vadovaudamasi įstatymu ir tvarkos aprašu. Buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma šildymo ir ne šildymo sezono metu. Šią teisę buto savininkas įgyja nustačius jo teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamus maksimalius energijos ar kuro sąnaudų normatyvus, kurie taikyti iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainas, galiojančias tą mėnesį, kurį buto savininkas kreipiasi dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.

Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma tokiam laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo buto savininkas kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, pateikdamas prašymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo. Su prašymu pateikiami įstatymo 20 straipsnyje nurodyti piniginei socialinei paramai gauti būtini dokumentai ir duomenys bei kita informacija, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis, reikalingus buto savininko teisei į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatyti, gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Jeigu buto savininkui paskirta būsto šildymo išlaidų kompensacija, kreipiantis dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, nereikia pakartotinai teikti dokumentų, reikalingų piniginei socialinei paramai gauti. Už pateiktų duomenų ir informacijos teisingumą atsako juos pateikęs buto savininkas.

Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus dokumentai, patvirtinantys, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas, kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną, ir šio kredito grąžinimo grafikas, kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

Savivaldybės administracija, gavusi buto savininko prašymą, dokumentus, duomenis ir kitą informaciją, užpildo formą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, nustatymo ir per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos buto savininkui išduoda pažymą dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas, patvirtinančią, kad buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, arba raštu nurodo pažymos neišdavimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Pažyma, esant buto savininko rašytiniam sutikimui, gali būti tiesiogiai pateikiama bendrojo naudojimo objektų valdytojui, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kreditą suteikusiai institucijai. Jeigu buto savininkas tokio rašytinio sutikimo nepateikia, pažymą, patvirtinančią, kad jis turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos bendrojo naudojimo objektų valdytojui, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui ar kreditą suteikusiai institucijai teikia pats.

Paslaugos teikimo trukmė:

Paslauga suteikiama per 10 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.

2. Dokumentai, kurie reikalingi pateikti kompensacijai už būsto šildymo išlaidas skirti

3. Jeigu buto savininkui paskirta būsto šildymo išlaidų kompensacija, kreipiantis dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, nereikia pakartotinai pateikti dokumentų, reikalingų kompensacijai už būsto šildymo išlaidas gauti

4. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus dokumentai (pvz.: mokėjimo grafikas), patvirtinantys, kad daugiabučio namo savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (pateikiant prašymą pirmą kartą). Dokumentuose nurodoma:

4.1. faktas, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą;

4.2. kredito gavėjas;

4.3. kreditą suteikusios institucijos pavadinimas;

4.4. kredito grąžinimo laikotarpis;

4.5. kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui;

4.6. kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną;

4.7. kredito grąžinimo grafikas, kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius;

5. Kiti dokumentai pagal situaciją.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Asmuo kreipiasi į Šakių rajono savivaldybės seniūnijas su prašymu ir visais reikalingais dokumentais. Per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos buto savininkui išduoda pažymą dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas (toliau – pažyma), patvirtinančią, kad buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, arba raštu nurodo pažymos neišdavimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Pažyma, esant buto savininko rašytiniam sutikimui, gali būti išduota bendrojo naudojimo objektų valdytojui, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kreditą suteikusiai institucijai.