Laidojimo pašalpos

   Kodas: PAS37677
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Laidojimo pašalpa skiriama:

- Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;

- Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės), turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

- Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;

- Vaikui (kai gimsta negyvas) Lietuvos Respublikos piliečio, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje; užsieniečio, turinčio leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; asmens, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčio pabėgėlio statusą.

Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data, kurios faktą registruoja civilinės metrikacijos įstaiga.

Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybę pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.

Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui ar kitam laidojančiam asmeniui.

Laidojimo pašalpa – vienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio. Pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsiranda teisė į laidojimo pašalpą, galiojusio BSI dydį.

Paslaugos teikimo trukmė:

1 kalendorinė diena

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip 24 valandos po kreipimosi. Kai asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi vėliau negu po 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas;

2. Medicininis mirties liudijimas, jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

3. Asmens, besikreipiančio dėl laidojimo pašalpos, tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe. Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

  • 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.
  • 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (SP-5): Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
  • 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
  • 4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).