Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

   Kodas: PAS3019
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Išmoka vaikui mokama kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,54 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Papildoma išmoka vaikui skiriama ir mokama:

-bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje, kai šeimoje auginami 1 ar 2 vaikai, yra skiriama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžio ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį;

-bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje, kai šeimoje auginama ir (ar) globojama 3 ir daugiau vaikų, yra skiriama ir mokama neatsižvelgiant į pajamas, 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį;

-kiekvienam neįgaliam vaikui (asmeniui), kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis. Neįgaliam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis neįgalus vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam kaip 18 metų neįgaliam asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), nustatytam neįgalumo lygio arba 55 procentų ir mažesnio darbingumo lygio terminui, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų

Reikalingi dokumentai

1. prašymas (pildomas seniūnijoje);

2. asmens tapatybės dokumentai;

3. vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai);

4. pažyma iš mokyklos, kad vyresnis kaip 18 metų vaikas mokosi kreipimosi metu bei kiekvienais mokslo metais;

5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

6. šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;

7. asmeninė sąskaita banke.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus;

2. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu;

3. Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus;

4. Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų nurodytų dokumentų gavimo dienos;

5. Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

 • Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.
 • Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (SP-3A1):
  1. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
  2. šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
  3. mokyklos pažymą, kai vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose. Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
  4. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
  5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).