Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų skyrimas socialinės rizikos asmenims

   Kodas: PAS37865
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Šią paslaugą gali gauti:

· socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;

· senyvo amžiaus asmenys;

· kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos).

Paslaugos teikimo trukmė: 14 k. d.

Reikalingi dokumentai

• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

• Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti;

• Šeimos duomenų socialinei paramai;

• Asmens ir jo šeimos narių priskyrimo socialiniai grupei;

• Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

• Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašas (027/a) su įrašu, kad asmuo nevartoja narkotinių ar psichotropinių medžiagų, neserga TBC; • Neįgaliojo pažymėjimas (jei asmeniui nustatyta netekto darbingumo procentai arba specialiųjų poreikių lygis).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus;

2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) pildo prašymą – paraišką ir duomenų teisingumą patvirtina savo parašu;

3. Prašymas su visais reikalingais dokumentais pateikiamas į savivaldybę, užregistruojamas;

4. Užregistruotas prašymas pateikiamas Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, organizuojamas Socialinių paslaugų skyrimo komisijos (toliau – komisija), sudarytos administracijos direktoriaus įsakymu, posėdis;

5. Komisija teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą administracijos direktoriui ar jo įgaliotam atstovui, kuris priima sprendimą, patenkinti prašymą arba atmesti, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

6. Pradedama teikti paslauga ar suteikiama informacija kada ir kaip bus pradedama teikti paslauga, sprendimas išsiunčiamas asmeniui paštu arba prašyme nurodytu elektroniniu laišku.

7. Tuo atveju kai šeima (asmuo) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, gali būti apgyvendintas nakvynės namuose ir tik po to pildomas prašymas dėl paslaugų.