Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, vaikams

   Kodas: PAS37861
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Trumpalaikė socialinė globa –Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – laikino atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir socialinę riziką patiriantiems vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę.

Šią paslaugą gali gauti:

· Ilgalaikei soc. globai – be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa, vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys;

· Trumpalaikei soc. globai – vaikai, laikinai likę be tėvų globos,

· socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;

· suaugę asmenys su negalia;

· vaikai su negalia;

· senyvo amžiaus asmenys;

· socialinę riziką patiriantys asmenys.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 k. d.

Reikalingi dokumentai

• Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti;

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

• neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą;

• išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a) su gydytojo išvada iš sveikatos priežiūros įstaigos, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir ūmia psichoze;

• specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;

• globos (rūpybos) paskyrimą patvirtinantį dokumentą (kai socialines paslaugas gaunantis asmuo yra neveiksnus);

• sutikimą dėl 1 proc. nuo viršnormatyvinio turto vertės mokėjimo (ilgalaikei soc. globai, jei pareiškėjas turi turto)

• kiti dokumentai, atsižvelgiant į konkrečią pareiškėjo situaciją.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus;

2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) pildo prašymą – paraišką ir duomenų teisingumą patvirtina savo parašu;

3. Prašymas su visais reikalingais dokumentais pateikiamas į savivaldybę, užregistruojamas;

4. Užregistruotas prašymas pateikiamas Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, organizuojamas Socialinių paslaugų skyrimo komisijos (toliau – komisija) posėdis;

5. Komisija teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą administracijos direktoriui ar jo įgaliotam atstovui, kuris priima sprendimą, patenkinti prašymą arba atmesti, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo; 6. Esant laisvų vietų įstaigoje išrašomas siuntimas ( savivaldybės ir VšĮ, nevyriausybinės įstaigos) arba dokumentai siunčiami į LR neįgaliųjų reikalų departamentą dėl įrašymo į eilę (valstybinės įstaigos). Pradedama teikti paslauga ar suteikiama informacija kada ir kaip bus pradedama teikti paslauga, sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo (neskyrimo) išsiunčiamas asmeniui paštu arba prašyme nurodytu elektroniniu laišku